Eesti Panga 2000. aasta aruanne

MAJANDUSE ARENG 2000. AASTAL

MAAILMA MAJANDUS

Ameerika
Aasia
Euroopa
Soome ja Rootsi
Kesk- ja Ida-Euroopa üleminekumajandused
Läti ja Leedu
Venemaa
Arenenud riikide finantsturud

 

EESTI REAALMAJANDUS JA FINANTSSEKTOR

Reaalsektor
Välis- ja monetaarkeskkond
Finantseerimine ja selle katteallikad
Välis- ja sisenõudlus
Valitsussektor
Inflatsioon
Erastamine ja muud majandusreformid
Finantsvahendus
Pangandus
Väärtpaberiturg ja investeerimisfondid
Kindlustus

 

EESTI PANK RAHVUSVAHELISES MAJANDUS- JA FINANTSSÜSTEEMIS

RAHVUSVAHELINE KESKKOND

Üldpoliitiline keskkond Eesti integreerumisel Euroopa Liiduga
Eurointegratsiooni majanduspoliitilised küsimused
Sissetulekute suurenemine - eurointegratsiooni majanduspoliitiline põhieesmärk
Reaalne konvergents ja Kopenhaageni kriteeriumid
Hinnataseme ühtlustumisega seotud probleemid
Vahetuskursipoliitika Euroopa Liiduga ühinemisel
Majanduspoliitiline koostöö Euroopa Liidu ja kandidaatriikide vahel
Uus, laiendatud majanduspoliitiline dialoog
Euroopa Keskpank ja Euroopa Liidu laienemine
Rahvusvaheline Valuutafond raha- ja pangapoliitilise keskkonna kujundajana
Finantssüsteemi tugevuse hindamine
Normid ja hea tava
Majanduspoliitika läbipaistvus

RAHAPOLIITILISE STABIILSUSE TAGAMINE

Eesti rahapoliitika järjepidevus ja areng
Rahaliidu raamistik ja operatsioonilised võimalused
Rahapoliitika operatsioonilise raamistiku reform
Välisvaradel põhinev likviidsusjuhtimine
Kohustusliku reservi süsteemi reformi oodatav mõju
Majandusanalüüsi edendamine: majandusprognoosid ja -uuringud
Statistika täiustamine ja avalikustamine

 

PANGANDUSPOLIITIKA JA PANGAJÄRELEVALVE

Finantsstabiilsuse kindlustamine
Regulatiivse normistiku täiendamine
Turudistsipliini tõhustamine
Riigisisene koostöö
Optiva Panga enamusaktsiate müük
Pangajärelevalve korraldus
Koostöö teiste järelevalveasutuste ja audiitoritega
Rahapesu tõkestamisega seotud koostöö
Ühtse finantsjärelevalve loomine
Finantssektori hindamise programm

 

MAKSE- JA ARVELDUSSÜSTEEM

Pankadevahelise arveldussüsteemi arendamine 2000. aastal
Maksevahendid
Sularahanõudlus
Ringlusse lastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha liikumine
Uute pangatähtede kasutuselevõtt, sularaha ekspertiis

RESERVIHALDUS

Investeerimistingimused
Maailma majanduse arengu mõju
VVRi investeerimise tulemused
Investeerimisportfell
Normportfell
Tegelik portfell

KOOSTÖÖ JA SUHTLUS

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Eesti Panga tegevus Euroopa Liiduga integreerumisel
Eurointegratsiooni üldpoliitilised dokumendid
Euroopa Leping
Ühinemisläbirääkimiste kulg 2000. aastal
Koostöö Euroopa Keskpangaga
Muud koostööprojektid Euroopa Liiduga
Eesti ja Rahvusvahelise Valuutafondi majanduspoliitiline koostöö
Valmisolekulaenu kokkulepe ja majanduspoliitiline programm
Eesti finantssektori hindamine ning vastavus normidele ja heale tavale
Koostöö Põhja- ja Baltimaade valijaskonnas
Koostöö muude rahvusvaheliste organisatsioonidega
Koostöö teiste riikide keskpankadega
Eesti Pank ja riigireiting

 

KESKPANK JA AVALIKKUS

Eesti Panga kommunikatsioonipoliitika põhimõtted
Kommunikatsioonipoliitika eesmärgid
Kommunikatsioonipoliitika rakendamine
Väljunditega seotud muutused 2000. aastal
Analüütilised materjalid
Uuendused veebilehel

ORGANISATSIOONI ARENG

EESTI PANGA ORGANISATSIOON

Üldjuhtimine
Organisatsiooni ja vastutusvaldkondade ümberkorraldamine
Panga juhtimist toetavad tegevused
Personalipoliitika
Koolitus
Traditsioonid ja harrastused

 

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 2000 lõppenud majandusaasta kohta

Selgitused Eesti Panga finantsaruande juurde
Audiitori järeldusotsus

LISAD

2000. AASTA KROONIKA
EESTI PANGA STRATEEGILINE ARENGUKAVA
EESTI PANGA SUHTLUSKANALID
STATISTIKA