Eesti Panga 2002. aasta aruanne

MAJANDUSE ARENG 2002. AASTAL

MAAILMAMAJANDUS

Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroopa
Soome ja Rootsi
Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriigid
Balti riigid
Venemaa
Ladina-Ameerika ja Aasia arenevad turud
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud

 

EESTI REAALMAJANDUS JA FINANTSSEKTOR

REAALSEKTOR
Eesti ning teiste Euroopa Liidu kandidaatriikide riigireitingud
Monetaarkeskkond
Välis- ja sisenõudlus
Majanduskasvu rahastamise allikad
Valitsussektor
Inflatsioon
FINANTSSEKTOR
Pangandus
Institutsionaalne areng
Pankade varad ja kohustused
Tulukus ja riskid
Väärtpaberiturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Investeerimisfondid
Kindlustus

 

EESTI PANK RAHVUSVAHELISES MAJANDUS- JA FINANTSSÜSTEEMIS

KESKPANGA RAHVUSVAHELINE TEGEVUSKESKKOND

Uuenev Euroopa Liit
Euroliidu laienemine
Euroopa Liiduga ning Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga ühinemise kriteeriumid
Euroopa Liidu majandus- ja finantspoliitika
Euroopa Tulevikukonvendi majanduspoliitika töögrupi soovitused
Majanduspoliitika koordineerimine liikmesriikide vahel
Eelarvepoliitika koordineerimine
Euroopa ühtse finantsteenuste turu loomine
Euroopa Keskpank
Rahvusvaheline Valuutafond raha- ja panganduspoliitilise keskkonna kujundajana

 

RAHAPOLIITILISE STABIILSUSE TAGAMINE

Majanduspoliitika põhijooned rahapoliitilise stabiilsuse vaatekohast
Rahapoliitika eesmärgid ja areng
Järjepidevus
Teel Euroopa Majandus- ja Rahaliitu
Rahapoliitika ülekandemehhanism Eestis
Rahapoliitika aastal 2002
Rahapoliitika operatsioonilise raamistiku reform
Eesti Panga ja valitsuse poolt sügisel võetud meetmed
Eurosularaha kasutuselevõtt ja eurostumine
Koostöö Euroopa Keskpangaga
Kümme aastat Eesti rahapoliitikat
Regulaarne majandusanalüüs, prognoos ja majandusuuringud

 

FINANTSSTABIILSUSE TAGAMINE JA PANGANDUSPOLIITIKA

Finantspoliitika 2002. aastal
Tööjaotus Finantsinspektsiooniga
Turvavõrk ja hoiusekindlustus
Õigusaktide täiendamine
Rahapesu tõkestamine
Regulaarne finantssüsteemi analüüs
Analüüsi eesmärgid, objekt ja väljundid
Analüüsi kvaliteedi tõstmine
Panganduspoliitika Eestis viimasel kümnendil

 

STATISTIKAALANE TEGEVUS

Pangandus- ja muu finantsstatistika
Statistika kogumise ja koostamise jätkuv vastavusseviimine EKP nõuetega
Finantsstatistika roll analüüsi kvaliteedi tõstmisel
Koostöö Euroopa Keskpangaga
Maksebilansistatistika

 

MAKSE- JA ARVELDUSSÜSTEEM

Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Makse- ja arveldussüsteemi alaste õigusaktide täiendamine
Euroopa Keskpanga hinnang Eesti arveldussüsteemile
Pankadevahelise arveldussüsteemi areng
Maksevahendid
Sularahata maksevahendid
Arveldused
Sularahanõudluse rahuldamine
Ringlusselastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha ringlus
Keskpanga sularaha- ja turvaosakonna juhtimissüsteem vastab ISO 9001:2000 kvaliteedistandardile
Uute rahatähtede kasutuselevõtt ja sularahaekspertiis
Kümme aastat Eesti pangatähti ja münte

 

RESERVIHALDUS

Reservihalduse korraldus
Välisvaluutareservi struktuur
2002. aasta tulemused
VVRi investeerimine
Investeerimiskeskkond
Normportfelli muutused
Riskijuhtimise uuenenud põhimõtted
Varahaldusteenuse osutamine avalikule sektorile
Kümme aastat välisvaluutareservi haldamist

 

KOOSTÖÖ, SUHTLUS JA ORGANISATSIOONI ARENG

MAJANDUSPOLIITILINE KOOSTÖÖ EESTIS JA VÄLISMAAL

Ühinemisläbirääkimiste lõpetamine
Liitumisläbirääkimised peatükiti
Majanduspoliitiline dialoog ja koostöö Euroopa Liidu struktuuridega
Euroopa Tulevikukonvent
Euroopa Lepingu dialoog
Euroopa Keskpank
Eurointegratsioonialane koostöö Eestis
Koostöö Rahvusvahelise Valuutafondiga
Koostöö muude rahvusvaheliste organisatsioonidega
Eesti Pank ja riigireiting
Ühisseminarid teiste keskpankadega
Kahepoolsed kohtumised ja visiidid
Eesti Panga rahvusvaheliste suhete areng kümnel viimasel aastal

 

KESKPANGA SUHTLUSPOLIITIKA

Avalike suhete ja kommunikatsiooni põhimõtted
Keskpanga avalike suhete seisukohast olulised sihtrühmad
Eesti Panga regulaarsed majanduspoliitilised väljundid
Vastamine teabenõudeile ja päringuile
Meediasuhtlus ja avalikud esinemised
Eesti krooni 10. aastapäeva tähistamine
Iseloomulikku muus suhtluses avalikkusega
"Rahakompass 2002"
Muuseumi tegevus
Kvartalikiri Kroon & Majandus
Rahvusvahelised nõuded riigi finantssüsteemi ja majanduse alasele avalikule teavitusele
Eesti Panga avalik suhtlus viimasel kümnendil

 

EESTI PANGA ORGANISATSIOON JA PERSONALIPOLIITIKA

Organisatsiooni areng
Panga juhtimine ja vastutusvaldkonnad
Strateegilise juhtimise ja töökorralduse arendamine
Strateegiline juhtimine
Töökorralduse arendamine
Eesti Panga töötajad
Panga personalipoliitika eesmärk
Personalipoliitika rakendamine
Panga töötajad
Arendamine ja koolitus
Traditsioonid ja harrastused
Spordiklubi
Kammerkoor

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 2002 lõppenud majandusaasta kohta

Audiitori järeldusotsus

 

LISAD

2002. AASTA KROONIKA

EESTI PANGA MISSIOON, PEAEESMÄRGID JA ARENGUKAVA

2002. AASTAL VÄLJA ANTUD EESTI PANGA PRESIDENDI MÄÄRUSED

EESTI PANGA REGULAARSED INFOVÄLJUNDID
STATISTIKA