Eesti Panga 2003. aasta aruanne

EESTI VÄLISKESKKOND 2003. AASTAL

 

MAAILMAMAJANDUS

Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Euroopa
Soome ja Rootsi
Baltimaad ja Kesk-Euroopa riigid
Venemaa

 

UUENEV EUROOPA LIIT JA EESTI

Euroliidu laienemine
Laienemise institutsionaalne mõju
Põhiseaduslik lepe
Euroopa Liidu majandus- ja finantspoliitika
Uute liikmesmaade majanduspoliitiline dialoog ja koostöö Euroopa Liidu struktuuridega lähiajal
Euroopa Keskpankade Süsteem
Euroopa Liidu suunalise tegevuse muutused Eestis pärast ELi liikmesriigiks saamist
Teel Euroopa Majandus- ja Rahaliitu

 

EESTI PANK MAJANDUS- JA FINANTSKESKKONNA KUJUNDAJANA

 

EESTI REAALMAJANDUS JA FINANTSSEKTOR

REAALSEKTOR
Rahapoliitiline keskkond
Eesti riigireiting
Välis- ja sisenõudlus
Majanduskasv ja selle katteallikad
Valitsemissektor
Inflatsioon
Jooksevkonto puudujääk ja välisinvesteeringud avatud majandusega väikeriigis
FINANTSSEKTOR
Pangandus
Institutsionaalne areng
Pankade varad ja kohustused
Tulukus ja riskid
Kasumlikkus
Kapitali adekvaatsus
Krediidirisk
Likviidsusrisk
Valuutarisk
Väärtpaberiturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud finantsvahendajad
Investeerimis- ja pensionifondid
Kindlustus

 

RAHAPOLIITILISE STABIILSUSE TAGAMINE

Eesti rahapoliitika korraldus
Eesti rahapoliitika 2003. aastal
Rahapoliitika operatsioonilise raamistiku kujundamine
Majanduse tasakaalustumise toetamine
Regulaarne majandusanalüüs, prognoos ja majandusuuringud kui majanduspoliitiliste otsuste alus
Eesti rahapoliitika areng liikumisel Euroopa Majandus- ja Rahaliidu suunas
Euroopa Majandus- ja Rahaliit

 

KESKPANK KUI FINANTSSTABIILSUSE TAGAJA

Finantsstabiilsuse tagamise korraldus Eestis
Finantsstabiilsuse alane koostöö Euroopa Liidus
Finantssektori tegevuse reguleerimine ja panganduspoliitika
Pangandusalaste regulatiivaktide täiendamine
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine
Eesti Panga poolt 2003. aastal võetud meetmed finantssektori riskide vähendamiseks
Finantsstabiilsuse seire ja analüüs
Analüüsi objekt
Koostöö finantsstabiilsuse seire ja analüüsi valdkonnas
Eesti Panga finantsstabiilsuse ülevaade

 

STATISTIKAALANE TEGEVUS

Osalemine Euroopa Keskpanga statistikaarendusprojektides
Pangandus- ja muu finantsstatistika
Maksebilansistatistika

 

MAKSESÜSTEEMID, MAKSEVIISID JA MAKSEVAHENDID

Maksesüsteemide järelevaatamine
Hinnang Euroopa Liiduga liituvate ja kandidaatriikide väärtpaberiarveldussüsteemidele
Eesti Panga ülesanded maksesüsteemide järelevaatamisel
Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Makseviisid
Sularahanõudluse rahuldamine
Ringlusselastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha ringlus
Sularaha ekspertiis
Tehnoloogilised uuendused

 

RESERVIHALDUS

Reservihalduse korraldus
Välisvaluutareservi struktuur
Investeerimisprotsess
2003. aasta investeerimistulemused ja neid mõjutanud tegurid
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud
VVRi investeerimine
Normportfelli muutused
Välishaldurite tulemused
Varahaldusteenuse osutamine avalikule sektorile

 

KOOSTÖÖ, SUHTLUS JA ORGANISATSIOONI ARENG

 

EESTI PANGA TEGEVUS RAHVUSVAHELISTE JA EESTISISESTE KOOSTÖÖFOORUMITE RAAMES. SUHTLUS AVALIKKUSEGA

Regulaarne koostöö Euroopa Liidu struktuuride raames
Euroopa Keskpank
Ministrite nõukogu ja selle allstruktuurid
Euroopa Komisjon
Koostöö Rahvusvahelise Valuutafondiga
Koostöö muude rahvusvaheliste organisatsioonidega
Koostöö teiste keskpankadega
Eestisisene koostöö olulistes finants- ja majanduspoliitilistes küsimustes
Keskpanga avalikud suhted ja panga olulisemad sihtrühmad
Eesti Panga regulaarsed majanduspoliitilised väljundid
Vastamine teabenõudeile ja päringuile
Meediasuhtlus ja avalikud esinemised
Mitmesugused muud suhtlusüritused 2003. aastal
Eesti Panga muuseumi tegevus

 

EESTI PANGA ORGANISATSIOON JA PERSONALIPOLIITIKA

Juhtimine ja vastutusvaldkonnad 2003. aastal
Koostöö Finantsinspektsiooniga
Eesti Panga juhtimissüsteemi ja töökorralduse arendamine 2003. aastal
Strateegiline juhtimine
Protsessijuhtimine
Riskide juhtimine
Personalipoliitika
Panga töötajad
Arendamine ja koolitus
Töötajate harrastused

 

Eesti Panga raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2003 lõppenud majandusaasta kohta

Eesti Panga raamatupidamise aastaaruande lisad
Audiitori järeldusotsus

 

LISAD

EESTI PANGA MISSIOON, PEAEESMÄRGID JA ARENGUKAVA

2003. AASTAL VASTU VÕETUD EESTI PANGA NÕUKOGU OTSUSED JA EESTI PANGA PRESIDENDI MÄÄRUSED

EESTI PANGA INFOVÄLJUNDID
STATISTIKA