Eesti Panga 2004. aasta aruanne

EESTI OSANA LAIENEVAST JA MUUTUVAST EUROOPA LIIDUST

Laienemise institutsionaalne mõju ja põhiseaduslik leping
Euroopa Liidu majanduspoliitika
Uute liikmesriikide kaasamine ELi majanduspoliitika koordinatsiooniprotsessi
Euroopa Liidu finantssektori poliitika

MAAILMA JA EESTI MAJANDUS

MAAILMAMAJANDUS

Olulisemad üleilmsed trendid
USA ja Jaapan
Euroala
Soome ja Rootsi
Balti riigid ning Kesk- ja Ida-Euroopa
Venemaa
Arengusuunad rahvusvahelistel finants- ja toormeturgudel

 

EESTI MAJANDUS JA FINANTSSEKTOR

REAALSEKTOR
Rahapoliitiline keskkond
Välis- ja sisenõudlus
Majanduskasv ja selle katteallikad
Valitsemissektor
Inflatsioon
FINANTSSEKTOR
Finantssektori olulisemad arengusuunad 2004. aastal
Pangandus
Institutsionaalne areng
Pankade varad ja kohustused
Tulukus ja riskid
Kasumlikkus
Kapitali adekvaatsus ja riskid
Väärtpaberiturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud finantsvahendajad
Investeerimis- ja pensionifondid
Kindlustus

 

EESTI PANGA OLULISEMAD TEGEVUSSUUNAD

 

RAHAPOLIITILISE STABIILSUSE TAGAMINE

Eesti rahapoliitika põhijooned majanduspoliitika stabiilsuse vaatekohast
Rahapoliitika 2004. aastal
Rahapoliitika lähiaastatel
Rahaliidu liikmeks saamise eeldused
Lähenemisaruanded
Ettevalmistused EMU täisliikmeks saamiseks
Regulaarne majandusanalüüs, prognoos ja majandusuuringud kui raha- ja finantspoliitiliste otsuste põhistamise alus

 

KESKPANK KUI FINANTSSTABIILSUSE TAGAJA

Finantsstabiilsuse tagamise üldine raamistik Eestis
Regulatsioon ja panganduspoliitika
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine
Finantsstabiilsuse seire ja analüüs
Kriisilahenduse raamistik
Maksesüsteemide järelevaatamine

 

STATISTIKAALANE TEGEVUS

Statistikategevuse olulisemad suunad 2004. aastal
Pangandus- ja muu finantsstatistika
Maksebilansistatistika
Üldmajandusstatistika

 

MAKSESÜSTEEMID

Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Makseviisid
Sularahanõudluse rahuldamine
Ringlusse lastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha ringlus
Uute meenemüntide käibelelaskmine
Sularaha ekspertiis
Euro sularahale ülemineku ettevalmistamine
Sularahaalane koostöö Euroopa Liidus

 

RESERVIHALDUS

Reservihalduse korraldus
Välisvaluutareservi struktuur
Investeerimisprotsess
2004. aasta investeerimistulemused ja neid mõjutanud tegurid
Normportfelli muutused
Varahaldusteenuse osutamine avalikule sektorile

 

KOOSTÖÖ, SUHTLUS JA ORGANISATSIOONI ARENG

 

EESTI PANGA RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Regulaarne koostöö Euroopa Liidu struktuuride raames
Euroopa Keskpank
Ministrite nõukogu ja selle allstruktuurid
Euroopa Komisjon
Euroopa Liidu suunalise tegevuse koordinatsioon Eestis
Koostöö Rahvusvahelise Valuutafondiga
Koostöö muude rahvusvaheliste organisatsioonidega
Koostöö teiste keskpankadega

 

AVALIKE SUHETE JA KOMMUNIKATSIOONI PÕHIMÕTTED

Keskpanga avalike suhete seisukohast olulised sihtrühmad
Eesti Panka laekunud infopäringud ning teabenõuded
Meediasuhtlus ja avalikud esinemised
Eesti Panga 85. aastapäeva tähistamine
Euroraha tutvustamine ja Eesti euromündi kavandi konkurss
Eesti Panga muuseumi tegevus 2004. aastal

 

JUHTIMINE, ORGANISATSIOON JA PERSONALIPOLIITIKA

Eesti Panga juhtimis- ja otsustusorganid ning otsustusprotsessid
Eesti Panga Nõukogu
Eesti Panga juhatus
Rahapoliitika komitee
Juhtimise üldine raamistik
Strateegiline juhtimine
Protsessijuhtimine
Juhtimiskompetentsid
Riskijuhtimine
Eesti Panga õigusliku tegevuse kooskõlastamine uueneva seadusandluse ja panga strateegiliste eesmärkidega
Eesti Panga personalipoliitika
Panga töötajad
Arendamine ja koolitus
Rahvusvaheline koostöö
Eesti Panga töötajate harrastused ja traditsioonid
Spordiklubi
Kammerkoor

 

Eesti Panga raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta

Eesti Panga raamatupidamise aastaaruande lisad
Audiitori järeldusotsus

 

LISAD

EESTI PANGA STRATEEGILINE ARENGUKAVA AASTAIKS 2005-2007
2004.AASTAL VASTU VÕETUD EESTI PANGA NÕUKOGU OTSUSED JA EESTI PANGA PRESIDENDI MÄÄRUSED
2004. AASTA KROONIKA
EESTI PANGA INFOVÄLJUNDID
STATISTIKA