Eesti Panga 2005. aasta aruanne

EESTI PANGA OLEMUS JA PÕHIÜLESANDED

2005. AASTA ARUANDE EESSÕNA EESTI PANGA PRESIDENDILT

 

ARUANDEKOHUSTUS

Keskpanga aruandekohustuse õigusraamistik ja kohustuslikud väljaanded

Aruandekohustus Riigikogu ees

Majanduspoliitiliste seisukohtade regulaarne tutvustamine ja majandusandmete kättesaadavaks tegemine avalikkusele

EESTI PANGA PÕHIÜLESANNETE TÄITMISEL JÄRGITAVAD STRATEEGILISED EESMÄRGID

 

2005. AASTA OLULISEMAD TEGEVUSED JA SAAVUTUSED

 

RAHAPOLIITIKA

Eesti praeguse rahapoliitilise raamistiku sujuva toimimise tagamine
Eesti majanduspoliitika põhijooned rahapoliitilise stabiilsuse vaatekohast
Rahapoliitika 2005. aastal
Ettevalmistused Eesti rahasüsteemi vastavusse viimiseks euroalaga liitumisel esitatavate nõuetega
Majandusanalüüs, -prognoos ja -uuringud kui raha- ja fi nantspoliitiliste otsuste põhistamise alus
Reservihaldus
Välisvaluutareservi struktuur
Investeerimisprotsess
2005. aasta investeerimistulemused ja neid mõjutanud tegurid
Normportfelli muutused 2005. aastal
Varahaldusteenuse osutamine avalikule sektorile

 

FINANTSSTABIILSUSE TAGAMINE

Eesti Panga roll finantsstabiilsuse raamistikus
Finantspoliitika ja fi nantskeskkond 2005. aastal
Piiriülene lõimumine
Ekspansiivne majanduskeskkond ja laenukasv
Üldine regulatiivne keskkond
Finantssektori poliitika ja finantsstabiilsuse tagamine
Pangandusregulatsiooni areng Eestis
Finantssektori analüüs
Piiriülene koostöö ja muud ELi finantspoliitika teemad
Turvavõrk

 

STATISTIKAALANE TEGEVUS

Pangandus- ja muu finantsstatistika
Maksebilansistatistika
Üldmajandusstatistika

MAKSESÜSTEEMID JA MAKSEVAHENDID

Maksekeskkonna arendamine
Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Makseviisid
Maksesüsteemide järelevaatamine
Sularahanõudluse rahuldamine
Ringlusse lastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha ringlus
Sularaha ekspertiis
Euro sularahale ülemineku ettevalmistamine

 

EUROOPA MAJANDUS- JA RAHALIIDU TÄISLIIKMEKS SAAMISEKS (EUROLE ÜLEMINEKUKS) TEHTAVAD ETTEVALMISTUSED

Eesti majanduspoliitika põhijooned eelseisva euroalaga liitumise valguses
Euroala liikmeks saamise eeldused
Tehnilised ettevalmistused majandus- ja rahaliidu täisliikmeks saamiseks
Õigusraamistik
Raha- ja makseringlus
Eesti Panga sisemised ettevalmistused eurole üleminekuks
Eurole üleminekuga seotud avalik teavitus
Eesti Panga roll Euroopa Keskpankade Süsteemis täna ja pärast euro kasutuselevõttu
Euroopa Keskpankade Süsteem
Eesti Panga ülesanded euroala riigi keskpangana

ORGANISATSIOON JA KOOSTÖÖ

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Regulaarne koostöö Euroopa Liidu struktuuride raames
Euroopa Keskpank
Euroopa Liidu Nõukogu ja selle allstruktuurid
Euroopa Komisjon
Koostöö Rahvusvahelise Valuutafondiga
EESTI-SISENE KOOSTÖÖ
Avalikud suhted ja kommunikatsioon
Keskpanga avalike suhete sihtrühmad ja kasutajauuringud
Meediasuhtlus ja avalikud esinemised
Eesti Panga muuseum
Juhtimine, organisatsioon ja personalipoliitika
Eesti Panga juhtimis- ja otsustusorganid ning otsustusprotsessid
Juhtimise üldine raamistik
Eesti Panga personalipoliitika

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 2005 lõppenud majandusaasta kohta

Eesti Panga raamatupidamise aastaaruande lisad
Audiitori järeldusotsus

 

LISAD

ÜLEILMNE MAJANDUS 2005. AASTAL

EESTI MAJANDUS 2005. AASTAL

EESTI PANGA 2005. AASTA MAJANDUSPROGNOOSIDE PÕHISÕNUMID

2005. AASTAL VASTU VÕETUD EESTI PANGA PRESIDENDI MÄÄRUSED

EESTI PANGA PUBLIKATSIOONID 2005