Eesti Panga 2006. aasta aruanne

EESTI PANGA OLEMUS JA PÕHIÜLESANDED

 

2006. AASTA ARUANDE EESSÕNA EESTI PANGA PRESIDENDILT

 

ARUANDEKOHUSTUS

Keskpanga aruandekohustuse õigusraamistik ja kohustuslikud väljaanded

Aruandekohustus Riigikogu ees

Riigikogu liikmete arupärimised 2006. aastal

Majanduspoliitiliste seisukohtade regulaarne tutvustamine ja majandusandmete kättesaadavaks tegemine avalikkusele

EESTI PANGA PÕHIÜLESANNETE TÄITMISEL JÄRGITAVAD STRATEEGILISED EESMÄRGID

 

EESTI PANGA OLULISEMAD TEGEVUSED JA SAAVUTUSED 2006. AASTAL

 

RAHAPOLIITIKA

Eesti rahapoliitilise raamistiku sujuva toimimise tagamine
Eesti rahasüsteemi põhijooned
Rahapoliitika 2006. aastal
Ettevalmistused Eesti rahasüsteemi vastavusse viimiseks euroalaga liitumisel esitatavate nõuetega
Majandusanalüüs, -prognoos ja -uuringud kui raha- ja finantspoliitiliste otsuste põhistamise alus
Seiretegevus
Majandusülevaated
Prognoos
Uuringud
Reservihaldus
Välisvaluutareservi struktuur
Investeerimisprotsess
2006. aasta investeerimistulemused ja neid mõjutanud tegurid
Normportfelli muutused 2006. aastal
Varahaldusteenuse osutamine avalikule sektorile

 

FINANTSSTABIILSUSE TAGAMINE

Finantssektori analüüs ja hinnang finantsstabiilsusele
Eesti Panga 2006. aastal jõustunud meetmed
Piiriülene koostöö ja teised ELi finantssektori poliitika teemad
Finantsturvavõrk
Pangandust reguleerivad õigusaktid
Maksesüsteemide järelevaatamine

 

STATISTIKAALANE TEGEVUS

Pangandus- ja muu finantsstatistika

Maksebilansistatistika

Üldmajandusstatistika

RAHARINGLUS

Maksekeskkonna arendamine
Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Sularahanõudluse rahuldamine
Ringlusse lastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha töötlemine ja ekspertiis
100krooniste juhtum
Uute pangatähtede ja müntide ettevalmistamine
Euro sularahale ülemineku ettevalmistamine

 

ORGANISATSIOON JA KOOSTÖÖ

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Regulaarne koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega
Euroopa Keskpank
Eesti Panga tegevus pärast eurole üleminekut
Euroopa Liidu Nõukogu
Euroopa Komisjon
Koostöö Rahvusvahelise Valuutafondiga
Valik Euroopa Kespanga kohtumistel 2006. aastal käsitletud olulisematest teemadest
Valik Euroopa Liidu Nõukogu 2006. aastal päevakorras olnud olulisematest teemadest
Koostöö reitinguagentuuridega
Valik Rahvusvahelise Valuutafondi foorumitel 2006. aastal käsitletud teemasid
EESTI-SISENE KOOSTÖÖ
Koostöö Vabariigi Presidendi kantseleiga
Koostöö Rahandusministeeriumiga
Koostöö Finantsinspektsiooniga
Koostöö Eesti Pangaliidu ja pankadega
EUROVALMIDUSE HINDAMINE 2006. AASTAL - LÄHENEMISARUANDED
Avalikud suhted ja kommunikatsioon
Avalikkuse teavitamise põhimõtted
Meediasuhtlus ja avalikud esinemised
Eurokommunikatsioon
Juhtimine, organisatsioon ja personalipoliitika
Eesti Panga juhtimis- ja otsustusorganid ning otsustusprotsessid
Eesti Panga nõukogu
Eesti Panga president
Eesti Panga juhatus
Rahapoliitika komitee
Finantsinspektsioon
Eesti Panga juhtimissüsteemi ja töökorralduse arendamine 2006. aastal
Strateegiline juhtimine
Protsessijuhtimine
Riskijuhtimine
e-Eesti Pank 2006
Eesti Panga Sakala 6 hoone renoveerimine
Eesti Panga personalipoliitika
Töötajad
Arendamine ja koolitus
Töötajate harrastused ja traditsioonid

 

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 2006 lõppenud majandusaasta kohta

SÕLTUMATU AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

 

LISAD

ÜLEILMNE MAJANDUS 2006. AASTAL

Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Euroala
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud

EESTI MAJANDUS 2006. AASTAL

REAALSEKTOR
Rahapoliitiline keskkond
Sise- ja välisnõudlus
Inflatsioon
Valitsussektor
Reitingud
FINANTSSEKTOR
Pangandus
Institutsionaalne areng
Pankade varad ja kohustused
Tulukus
Kapitali adekvaatsus ja riskid
Väärtpaberiturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud finantsvahendajad
Investeerimis- ja pensionifondid
Kindlustus
Makseviisid

 

EESTI PANGA 2006. AASTA MAJANDUSPROGNOOSIDE PÕHISÕNUMID

 

MÄÄRUSED, OTSUSED JA PUBLIKATSIOONID
2006. AASTAL VASTU VÕETUD EESTI PANGA PRESIDENDI MÄÄRUSED
2006. AASTAL VASTU VÕETUD EESTI PANGA NÕUKOGU OTSUSED
EESTI PANGA PUBLIKATSIOONID 2006