Eesti Panga 2007. aasta aruanne

EESTI PANGA OLEMUS JA PÕHIÜLESANDED

 

2007. AASTA ARUANDE EESSÕNA EESTI PANGA PRESIDENDILT

 

ARUANDEKOHUSTUS

Keskpanga aruandekohustuse õigusraamistik ja kohustuslikud väljaanded

Aruandekohustus Riigikogu ees

Majanduspoliitiliste seisukohtade regulaarne tutvustamine ja majandusandmete kättesaadavaks tegemine avalikkusele

EESTI PANGA PÕHIÜLESANNETE TÄITMISEL JÄRGITAVAD STRATEEGILISED EESMÄRGID

 

VIISTEIST AASTAT EESTI KROONI

1992-1994. Rahareform ja pangandussüsteemi korrastamine

1995-1998. Pangandussektori arendamine ja stabiliseerimine

1999-2004. Süvenev eurointegratsioon

2004-2006. Euroopa Liidu liikmena teel majandus- ja rahaliitu

EESTI PANGA OLULISEMAD TEGEVUSED JA SAAVUTUSED 2007. AASTAL

 

RAHAPOLIITIKA

Eesti rahapoliitilise raamistiku sujuva toimimise tagamine
Eesti rahasüsteemi põhijooned
Rahapoliitika 2007. aastal
Ettevalmistused Eesti rahasüsteemi vastavusse viimiseks euroalaga liitumisel esitatavate nõuetega
Majandusanalüüs, -prognoos ja -uuringud kui raha- ja finantspoliitiliste otsuste põhistamise alus
Seiretegevus
Majandusülevaated
Prognoos
Uuringud
Reservihaldus
Välisvaluutareservi struktuur
Investeerimisprotsess
2007. aasta investeerimistulemused ja neid mõjutanud tegurid
Normportfelli muutused 2007. aastal
Varahaldusteenuse osutamine avalikule sektorile

 

FINANTSSTABIILSUSE TAGAMINE

Finantssektori analüüs ja hinnang finantsstabiilsusele
Euroopa Liidu finantssektori poliitika
Turvavõrk
Pangandust reguleerivad õigusaktid
Maksesüsteemide järelevaatamine

 

STATISTIKAALANE TEGEVUS

Pangandus- ja muu finantsstatistika
Maksebilansistatistika
Üldmajandusstatistika

RAHARINGLUS

Maksekeskkonna arendamine
Sularahanõudluse rahuldamine
Ringlusse lastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha töötlemine ja ekspertiis
Uute pangatähtede ja müntide ettevalmistamine

 

ORGANISATSIOON JA KOOSTÖÖ

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Regulaarne koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega
Euroopa Keskpank
Euroopa Liidu Nõukogu
Euroopa Komisjon
Eesti Panga tegevus pärast eurole üleminekut
Koostöö Rahvusvahelise Valuutafondiga
Koostöö reitinguagentuuridega
EESTI-SISENE KOOSTÖÖ
Koostöö Vabariigi Presidendi kantseleiga
Koostöö Rahandusministeeriumiga
Koostöö Finantsinspektsiooniga
Koostöö Eesti Pangaliidu ja pankadega
Avalikud suhted ja kommunikatsioon
Avalikkuse teavitamise põhimõtted
Meediasuhtlus ja avalikud esinemised
Eesti Panga muuseum
JUHTIMINE, ORGANISATSIOON JA PERSONALIPOLIITIKA
Eesti Panga juhtimis- ja otsustusorganid
Eesti Panga nõukogu
Eesti Panga president
Eesti Panga juhatus
Rahapoliitika komitee
Koostöö Finantsinspektsiooniga
Eesti Panga juhtimissüsteemi ja töökorralduse arendamine 2007. aastal
Organisatsiooni väärtuste määratlemine ja väärtuspõhine juhtimine
Regulaarne juhtimiskvaliteedi uuring ja arenguvestlused
Protsessijuhtimine
Juhtimisarvestus
Riskide juhtimine
e-Eesti Pank 2007
Eesti Panga personalipoliitika
Töötajad
Arendamine ja koolitus
Töötajate harrastused ja traditsioonid

 

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 2007 lõppenud majandusaasta kohta

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

 

LISAD

ÜLEILMNE MAJANDUS 2007. AASTAL

Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Euroala

EESTI MAJANDUS 2007. AASTAL

REAALSEKTOR
Rahapoliitiline keskkond
Sise- ja välisnõudlus
Inflatsioon
Valitsussektor
Eurole ülemineku tähtaja küsimus
Riigireiting
FINANTSSEKTOR
Pangandus
Institutsionaalne areng
Pankade varad ja kohustused
Tulukus
Kapitali adekvaatsus ja riskid
Laenuteenindamisvõime ja riskid
Väärtpaberiturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud finantsvahendajad
Investeerimis- ja pensionifondid
Kindlustus
Makseviisid
Kinnisvaraturu areng

EESTI PANGA 2007. AASTA MAJANDUSPROGNOOSIDE PÕHISÕNUMID

 

MÄÄRUSED, OTSUSED JA PUBLIKATSIOONID

2007. AASTAL VASTU VÕETUD EESTI PANGA PRESIDENDI MÄÄRUSED

2007. AASTAL VASTU VÕETUD EESTI PANGA NÕUKOGU OTSUSED

EESTI PANGA PUBLIKATSIOONID 2007