Eesti Panga 2008. aasta aruanne

EESTI PANGA OLEMUS JA PÕHIÜLESANDED

2008. AASTA ARUANDE EESSÕNA EESTI PANGA PRESIDENDILT

ARUANDEKOHUSTUS

Keskpanga aruandekohustuse õigusraamistik ja kohustuslikud väljaanded
Aruandekohustus Riigikogu ees
Majanduspoliitiliste seisukohtade regulaarne tutvustamine ja majandusandmete kättesaadavaks tegemine avalikkusele

EESTI PANGA PÕHIÜLESANNETE TÄITMISEL JÄRGITAVAD STRATEEGILISED EESMÄRGID

90 AASTAT EESTI PANKA

Algus 90 aastat tagasi
Iseseisva Eesti riigi esimesed maksevahendid, esimene oma raha
Ettevalmistused rahareformiks - raamistiku uuendamine
Majanduskriis
Sõja- ja okupatsiooniperiood
Eesti Panga taasasutamine, krooni uus tulek
Nelja mehe ettepanekust edasi
Eesti Panga nõukogu ja juhatus aastatel 1919-2009
Uue Eesti krooni kattevara
1992. aasta rahareform
Eesti rahasüsteemi põhialused ja areng taasiseseisvuse ajal
Eesti Panga käsutuses olevad rahapoliitika instrumendid

Kronoloogia: rahapoliitilise raamistiku areng taasiseseisvusperioodil
Kronoloogia: panganduse õigusraamistik ja regulatsioon
Kronoloogia: arveldussüsteemid ja sularaha

EESTI PANGA OLULISEMAD TEGEVUSED JA SAAVUTUSED 2008. AASTAL

RAHAPOLIITIKA

Majandusanalüüs, -prognoos ja -uuringud kui raha- ja finantspoliitiliste otsuste põhistamise alus
Seiretegevus
Majandusülevaated
Prognoos
Uuringud
Reservihaldus
Välisvaluutareservi struktuur
Investeerimisprotsess
2008. aasta investeerimistulemused ja neid mõjutanud tegurid
Normportfelli muutused 2008. aastal
Varahaldusteenuse osutamine avalikule sektorile

FINANTSSTABIILSUSE TAGAMINE

Finantssektori analüüs ja hinnang finantsstabiilsusele
Finantsstabiilsuse tagamiseks võetud meetmed
Panganduse ja maksevahenduse seadustiku täiustamine Euroopa Liidus
Väärtpaberituru infrastruktuuride tõhustamine
Maksesüsteemide järelevaatamine
 

STATISTIKAALANE TEGEVUS

Pangandus- ja muu finantsstatistika
Maksebilansistatistika
Üldmajandusstatistika

 

ARVELDUSSÜSTEEMID JA SULARAHA

Maksekeskkonna arendamine
Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Sularahanõudluse rahuldamine
Ringlusse lastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha töötlemine ja ekspertiis
Uute pangatähtede ja müntide ettevalmistamine

ORGANISATSIOON JA KOOSTÖÖ

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega
Eesti Panga tegevus pärast eurole üleminekut
Koostöö Rahvusvahelise Valuutafondiga
Koostöö Rahvusvahelise Arvelduspangaga
Koostöö reitinguagentuuridega
KOOSTÖÖ EESTIS
Avalikud suhted ja kommunikatsioon
Avalikkuse teavitamise põhimõtted
Meediasuhtlus ja avalikud esinemised
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamine
Eesti Vabariigi sünd ja valitsusliikmete büstid
Eesti Panga muuseum
Juhtimine, organisatsioon ja personalipoliitika
Eesti Panga juhtimis- ja otsustusorganid
Eesti Panga juhtimissüsteemi ja töökorralduse arendamine 2008. aastal
Organisatsiooni väärtused ja väärtustepõhine juhtimine
Eesti Panga personalipoliitika

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 2008 lõppenud majandusaasta kohta

LISAD

ÜLEILMNE MAJANDUS 2008. AASTAL

Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Euroala

 

EESTI MAJANDUS 2008. AASTAL

REAALSEKTOR
Rahapoliitiline keskkond
Sise- ja välisnõudlus
Inflatsioon
Valitsussektor
Riigireiting
FINANTSSEKTOR
Väärtpaberiturg
Muud finantsvahendajad

EESTI PANGA 2008. AASTA MAJANDUSPROGNOOSIDE PÕHISÕNUMID
 

MÄÄRUSED, OTSUSED JA PUBLIKATSIOONID
2008. AASTAL VASTU VÕETUD EESTI PANGA PRESIDENDI MÄÄRUSED
2008. AASTAL VASTU VÕETUD EESTI PANGA NÕUKOGU OTSUSED
EESTI PANGA PUBLIKATSIOONID 2008