Eesti Panga 2009. aasta aruanne

EESTI PANGA OLEMUS JA PÕHIÜLESANDED

2009. AASTA ARUANDE EESSÕNA EESTI PANGA PRESIDENDILT

ARUANDEKOHUSTUS

Keskpanga aruandekohustuse õigusraamistik ja kohustuslikud väljaanded
Aruandekohustus Riigikogu ees
Majanduspoliitiliste seisukohtade regulaarne tutvustamine ja majandusandmete kättesaadavaks tegemine avalikkusele

EESTI PANGA PÕHIÜLESANNETE TÄITMISEL JÄRGITAVAD STRATEEGILISED EESMÄRGID

EESTI PANGA TULEVANE ROLL EUROALA LIIKMENA

Rahapoliitika ja majandusanalüüs
Reservihaldus ja välisvaluutaoperatsioonid
Sularaha ja maksesüsteemid
Statistikategevus
Keskpanga varad ja kohustused pärast eurole üleminekut

EESTI PANGA OLULISEMAD TEGEVUSED JA SAAVUTUSED 2009. AASTAL

RAHAPOLIITIKA

Majandusanalüüs, -prognoos ja -uuringud
Seiretegevus
Majandusülevaated
Prognoos
Uuringud

RESERVIHALDUS

Välisvaluutareservi struktuur
Investeerimisprotsess
2009. aasta investeerimistulemused ja neid mõjutanud tegurid
Normportfelli muutused 2009. aastal
Varahaldusteenuse osutamine avalikule sektorile

FINANTSSTABIILSUSE TAGAMINE

Finantssektori analüüs ja hinnang finantsstabiilsusele
Finantsstabiilsuse tagamiseks võetud meetmed
Muutused finantsstabiilsuse tagamise korralduses Euroopa Liidus
Väärtpaberituru infrastruktuuride tõhustamine
Maksesüsteemide järelevaatamine

STATISTIKATEGEVUS

Pangandus- ja muu finantsstatistika
Maksebilansistatistika
Üldmajandusstatistika

ARVELDUSSÜSTEEMID

Arveldussüsteemide arendamine
Arveldused Eesti Panga hallatavates arveldussüsteemides

SULARAHA

SULARAHANÕUDLUSE RAHULDAMINE
Ringlusse lastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha töötlemine ja ekspertiis
Uute pangatähtede ja müntide ettevalmistamine

KOOSTÖÖ

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega
Koostöö Rahvusvahelise Valuutafondiga
Koostöö Rahvusvahelise Arvelduspangaga
Koostöö reitinguagentuuridega
KOOSTÖÖ EESTIS

AVALIKUD SUHTED

Avalikkuse teavitamise põhimõtted
Meediasuhtlus ja avalikud esinemised
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamine
Eesti Panga endiste hoonete tähistamine mälestusplaatidega
Eesti Panga muuseum

JUHTIMINE, ORGANISATSIOON JA PERSONALIPOLIITIKA

Eesti Panga juhtimis- ja otsustusorganid
Eesti Panga juhtimissüsteemi ja töökorralduse arendamine 2009. aastal
Eesti Panga personalipoliitika

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 2009 lõppenud majandusaasta kohta

LISAD

ÜLEILMNE MAJANDUS 2009. AASTAL

Ameerika Ühendriigid ja Jaapan
Euroala

EESTI MAJANDUS 2009. AASTAL

REAALSEKTOR
Rahapoliitiline keskkond
Sise- ja välisnõudlus
Inflatsioon
Valitsussektor
Riigireiting
FINANTSSEKTOR
Pangandus
Väärtpaberiturg
Muud finantsvahendajad
Makseviisid

EESTI PANGA 2009. AASTA MAJANDUSPROGNOOSIDE PÕHISÕNUMID
 

MÄÄRUSED, OTSUSED JA PUBLIKATSIOONID
2009. AASTAL VASTU VÕETUD EESTI PANGA PRESIDENDI MÄÄRUSED
2009. AASTAL VASTU VÕETUD EESTI PANGA NÕUKOGU OTSUSED
EESTI PANGA PUBLIKATSIOONID 2009