Eesti Panga 2012. aasta aruanne

EESTI PANGA TÄHTSAMAD ÜLESANDED 2012
 
MAAILMA, EUROALA JA EESTI MAJANDUS 2012
Maailma ja euroala majandus
Eesti majandus ja finantssektor
 
EESTI PANGA TEGEVUS JA SAAVUTUSED 2012
 
1. OSALEMINE RAHA- JA MAJANDUSPOLIITIKA KUJUNDAMISEL
Rahapoliitilised otsused
Rahapoliitiliste otsuste elluviimine euroalal ja Eestis
Seire ja majandusanalüüs Eesti Pangas
 
2. OSALEMINE FINANTSSTABIILSUSE TAGAMISES
Makrofinantsjärelevalve
Finantsstabiilsuse hinnangud 2012. aastal
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu
TAUSTINFO. Ühtne pangajärelevalve mehhanism
 
3. STATISTIKATEGEVUS
Finantssektori statistika
Välissektori statistika
Üldmajandusstatistika
 
4. ARVELDUSSÜSTEEMID
Arveldused Eesti Panga hallatavates arveldussüsteemides
Arvelduskeskkonna edendamine
Arveldussüsteemide järelevaatamine
 
5. SULARAHA
Euroalal ja Eestis ringlusse lastud pangatähed ja nende struktuur
Sularaha töötlemine ja ekspertiis
Uute pangatähtede ja müntide ettevalmistamine
 
6. RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ JA SUHTLUS AVALIKKUSEGA
Rahvusvaheline koostöö
Keskpanga aruandekohustus
 
7. JUHTIMINE, ORGANISATSIOON JA PERSONALIPOLIITIKA
Eesti Panga järelevalve- ja juhtimisorganid
Eesti Panga juhtimiskvaliteedi ja -süsteemi arendamine
Riskijuhtimine
Eesti Panga personal
 
 
EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
31. detsembril 2012 lõppenud majandusaasta kohta
 
LISAD
Euroopa Keskpanga nõukogu rahapoliitilised otsused
Euroopa Keskpanga nõukogu muud otsused
Eesti Panga Presidendi määrused 2012. aastal
Eesti Panga nõukogu otsused 2012. aastal
Eesti Panga publikatsioonid 2012