EKP lähenemisaruanne, juuni 2020

Märksõnad: 

Alates 1. jaanuarist 1999 on euro kasutusele võetud 19s Euroopa Liidu liikmesriigis; käesolevas aruandes käsitletakse seitset neist kaheksast liikmesriigist, kes ei ole veel ühisraha kasutusele võtnud. Kuna Taani ei ole soovinud osaleda majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, hinnatakse aruandes järgmisi riike: Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Rootsi, Rumeenia, Tšehhi ja Ungari. Kõik seitse riiki on Euroopa Liidu toimimise lepingu järgi kohustatud euro kasutusele võtma, mis tähendab, et nad peavad püüdma täita kõiki lähenemiskriteeriume.

EKP 2020. aasta lähenemisaruande eestikeelne tõlge hõlmab järgmisi peatükke: sissejuhatus, analüüsiraamistik, majandusliku lähenemise seis ja riikide kokkuvõtted. Lisateavet on võimalik leida aruande täielikust ingliskeelsest versioonist, mis on kättesaadav EKP veebisaidil.

EKP lähenemisaruanne, juuni 2020