Finantsstabiilsuse ülevaade 2003

Finantsstabiilsuse ülevaade, november 2003

SISUKORD

SISUKOKKUVÕTE
Rahvusvaheline majanduskeskkond
Eesti reaalsektori finantstugevus
Pangandus
Väärtpaberiturg ja muud finantsvahendajad
Maksesüsteemid ja -viisid
Hinnangud ja poliitilised järeldused
I VÄLISKESKKOND
Rahvusvahelised finantsturud
Euroopa pangasektori areng
II KODUMAISE REAALSEKTORI FINANTSKÄITUMINE
Majanduskasv, välistasakaal ja inflatsioon
Ettevõtted
Ettevõtete finantstugevus
Ettevõtete finantspositsioon ja säästmine
Ettevõtete võlg
TAUSTINFO Laenukohustus ja investeeringud
Tulevikuvaade ja riskid
Majapidamised
Tööturu näitajad
Kindlustunne ja pere-eelarve uuringud
Majapidamiste finantspositsioon
Majapidamiste laenukasvu tegurid ja tingimused
Eraisikute laenuteenindamise võime
Tulevikuvaade ja riskid
III FINANTSSEKTOR
Finantsvahenduse struktuur ja finantssüvenemine
Pangandus
Pangandusturu strateegiline areng
Kapitali adekvaatsus
Varade kvaliteet
Efektiivsus ja kasumlikkus
Pankade soolo kasumlikkus
Konsolideeritud kasumlikkus
Likviidsus
Intressikeskkond ja välisusaldus
Pankade rahastamine
Likviidsed varad
Raha- ja väärtpaberiturg
Raha- ja kapitaliturg
Rahaturg
TAUSTINFO Eesti rahaturg ja selle toimimine
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud finantsturud
Investeerimisfondid
Pensionifondid ja -kindlustus
Kindlustus
Elukindlustus
Kahjukindlustus
IV MAKSESÜSTEEMID
Pankadevaheliste maksete arveldussüsteem
Hinnang pankadevaheliste maksete arveldussüsteemile
Riskide haldamine
Arveldussüsteemi efektiivsus
Juurdepääs süsteemidele
Süsteemide valitsemine
Lühikokkuvõte
TAUSTINFO Olulisi jaemaksetega seotud küsimusi
Makseviisid
Krediidiasutuste vahendusel teostatavad maksed
Pangakaartide kasutamine
LISA
Maksesüsteemide järelevaatamine
Maksesüsteemide olemus
Maksesüsteemide järelevaatamise eesmärgid
Eesti Panga ülesanded maksesüsteemide järelevaatajana
Erinevate arveldussüsteemide eesmärgid ja vajalikkus
Arveldussüsteemide riskid
Arveldussüsteemide liigitus olulisuse järgi

Terviktekst (pdf, 635 kb)

* PDF failide lugemiseks on vaja Adobe Acrobat Reader tarkvara, mis on saadaval Adobe kodulehel.