Eesti maksebilansi aastaraamat 2011

I. EESTI 2011. AASTA MAKSEBILANSS

Sissejuhatus
Lühiülevaade
Jooksevkonto
Kaubad
Teenused
Tulu
Jooksevülekanded ja kapitalikonto
Finantskonto
Otseinvesteeringud
Porfelliinvesteeringud
Tuletisinstrumendid
Muud investeeringud
Reservvarad

II. EESTI RAHVUSVAHELINE INVESTEERIMISPOSITSIOON JA VÄLISVÕLG 31. detsembril 2011

 

III. MAJANDUSTEOREETILINE KONTSEPTSIOON, METOODIKA JA KOOSTAMINE

Maksebilanss
Rahvusvaheline investeerimispositsioon
Välisvõlg
Maksebilansistatistika mõisted ja selgitused
Maksebilansistatistika koostamise süsteemid
Maksebilansistatistika koostamine Eestis
Maksebilansistatistika koostamise õiguslikud alused ja andmekaitse
Andmete avaldamise ja korrigeerimise põhimõtted
 

Terviktekst (pdf)