Rahapoliitika ja Majandus 2/1998

1998. aasta II poolaasta rahapoliitiline ülevaade

SISUKORD

I. MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Majanduse põhinäitajad
Väliskeskkond ja kapitalivood
Raha- ja krediiditurg
Finantssektor
Reaalmajandus
Valitsussektor
Välissektor
II. EESTI MAJANDUSE ARENG 1998. AASTA TEISEL POOLEL
 
Väliskeskkond
Tööstusriigid
Arenevad riigid
Eesti sisemaine nõudlus
Eratarbimine
Palgad
Investeeringud
Avalik sektor
Kodumaine pakkumine
Majanduskasv
Majanduskeskkond ja Vene kriis
Tööstustoodangu müük
Ettevõtete finantsnäitajad
Välissektor
Eksport
Välisfinantseerimine
TAUSTINFO - Eelarvepoliitika ja majanduse stabiliseerimisreserv
III INFLATSIOON JA HINDADE PAINDLIKKUS
Tarbijahinnaindeks
Avatud sektor
Suletud sektor
Konkurentsivõime
Hinnataseme seos kauba- ja tööturuga
TAUSTINFO - Eesti hinnatase võrreldes teiste Euroopa riikidega
IV RAHA- JA KREDIIDITURG
Kapitalivood ja rahaagregaadid
Kapitalivood sektoriti
Rahaagregaatide kasvutempo
Rahaagregaatide struktuur
Likviidsus ja rahaturg, rahaturuintressid
Likviidsus
Rahaturg
Rahaturuintressid
Tulevikutehingute turg
Laenuturg
Pikaajalised intressid
TAUSTINFO
Euro kasutuselevõtt
Reaalintressid
V FINANTSSEKTOR
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid ja omakapital
Omakapitali tulukus
Institutsionaalne areng
Väärtpaberiturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud finantsvahendajad
Liising
Kindlustus
Investeerimisfondid
TAUSTINFO
Finantssektori järelevalve institutsionaalne reform Eestis
Maksesüsteem