Rahapoliitika ja Majandus 3/2000

Rahapoliitiline ülevaade, märts 2000

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
Rahapoliitilised arengutendentsid
Finantssektor
Reaalmajandus
Inflatsioon
Valitsussektor
Majanduse struktuurne areng
Lähituleviku arengujooni
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Ühendriikide ja Jaapani majanduse areng
Arenevad riigid
Areng Euroopa majandusruumis
Finantsturgude areng
Toormehinnad
Valuutad
Aktsiad
Intressid
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Sisemaine sääst
Sisemaine pakkumine
Välissektor
III INFLATSIOON
Ebakõlalised hinnatõusu indikaatorid
Lahknemine pikaajalisest trendist
Krooni efektiivne reaalkurss
TAUSTINFO
Välismaine inflatsioon ja nominaalkursside muutused Eesti hinnataseme kujundajatena
IV RAHAPOLIITILINE KESKKOND
Väliskapitali vood
Rahaagregaadid
Raha- ja valuutaturg
Likviidsuspuhvrid ja rahaturg
Rahaturuintressid
Laenuturg
Laenumahud
Pikaajalised intressid
TAUSTINFO
Eesti Panga välisvaluutareservide muutlikkust mõjutavad tegurid
Välisreservid analüüsi objektina
Välisreservide muutuste mehhanism
Välisreservide muutused 1999. aastal
Euro esimene aasta
Rahapoliitika
Finantsturud
Reaalmajandus
V FINANTSSEKTOR
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Investeerimisfondid
Liising
Maksesüsteem