Rahapoliitika ja Majandus 6/2003

Rahapoliitiline ülevaade, juuni 2003

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
EESTI
Finantssektor
Inflatsioon
Reaalmajandus
Avalik sektor
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Globaalne taust
Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroala
Põhjamaad
Balti riigid
Kesk-Euroopa
Venemaa
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud
EESTI MAJANDUS
Välisnõudlus
Sisemaine pakkumine
Sisemaine nõudlus
Investeeringud
Eratarbimine
Avalik sektor
Välistasakaal
Hõive ja töötus
Palk ja tootlus
TAUSTINFO
KUIDAS VÕRRELDA TOOTLUSE JA PALGA STATISTIKAT?
III INFLATSIOON
THI ja muud hinnaindeksid
Krooni reaalkursi muutumine
IV MONETAARKESKKOND
Likviidsusolud ja intressid
Kapitalivood
Raha- ja laenuagregaadid
V FINANTSSTABIILSUS
Reaalsektori finantskäitumine
Ettevõtted
Finantseerimine
Laenuteenindamise võime
Majapidamised
Finantsvarad ja -kohustused
Laenuteenindamise võime
Finantssektori struktuurne areng
Pangasektori tulukus ja riskid
Laenuportfelli mitmekesisus ja kvaliteet
Kapitali adekvaatsus
Efektiivsus ja kasumlikkus
Likviidsusrisk
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Investeerimisfondid
Kindlustus
Makse- ja arveldussüsteem
Pankadevaheline maksete arveldussüsteem
Maksevahendus