Mario Izquierdo et al. Tööturu kohanemine Euroopas majanduskriisi ajal: mikromajanduslik analüüs palgadünaamika võrgustiku uuringu põhjal

Märksõnad: 

Eesti Panga Teemapaberid 1/2017
Mario Izquierdo, Juan F. Jimeno, Theodora Kosma, Ana Lamo, Stephen Millard, Tairi Rõõm, Eliana Viviano. Labour market adjustment in Europe during the crisis: Microeconomic evidence from the Wage Dynamics Network survey

Aastatel 2014–2015, kui Euroopa Liidu liikmesriikide tööturud endiselt kohanesid suure majandussurutise ja võlakriisi mõjudega, korraldas Euroopa Keskpankade Süsteem (ESCB) palgadünaamika võrgustiku (ingl Wage Dynamics Network – WDN) raames kolmanda uuringu, mis oli jätkuks 2007. ja 2009. aastal toimunud kahele varasemale uuringule. WDN uuringuga koguti andmeid ettevõtete palgakujunduse kohta. Kolmanda uuringu valimisse kuulus umbes 25000 ettevõtet 25 Euroopa riigist ja selle eesmärk oli analüüsida, kuidas on ettevõtted ELis aastatel 2010–2013 aset leidnud majandusšokkide ja tööturureformide mõjul kohandanud palku ja töötajate arvu. Käesolevas teemapaberis tehakse kokkuvõte WDN kolmanda uuringu (WDN3) peamistest tulemustest ja tuuakse välja mõned ettevõtete kohanemise ja tööturureformide juures ilmnenud seaduspärad. Esitatakse peamised uuringu põhjal tehtud järeldused nii ELi tööturgude kohanemise kohta üldiselt kui ka uuringus osalenud riikide vaheliste erinevuste kohta.

DOI: 10.23656/24613800/12017/0145


Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega.