2/1999 Urmas Sepp, Rasmus Pikkani ja Mari Rell. Eesti majanduse makromudel

Eesti Panga Toimetised. Nr. 2/1999

Artikli eesmärgiks on Eesti majanduse makromudeli MMOM lühitutvustus, mis sisaldab mudeli ehitamise esimese etapi kokkuvõttet. Mudel on väljatöötatud Eesti Panga majandusuuringute osakonnas.
MMOM on väike struktuurne mudel, mis koosneb 27st käitumisvõrrandis. Kuus käitumisvõrrandit moodustavad nn. tuum-mudeli, ülejäänud satelliitmudelite võrrandite süsteemi, mis täpsustab/disagregeerib tuum-mudeli muutujaid. MMOM oma esitatud versioonis on esialgne ja osaline. Esialgsus on seotud asjaoluga, et tuum-mudel on hinnatud nominaalsetel suurustel. Viimaste kasutamine oli tingitud statistikast, st. pikka aega puudunud SKP nõudluspoole reaalsuurustest. Osalisus tuleneb neoklassikalise pakkumispoole ja majandusagentide intertemporaalse käitumise puudumisest, samuti inflatsiooni eksogeensusest.
MMOM on prognoosi- ja mitte simulatsioonimudel. Mudeli kasutamist simulatsioonides takistab osalisus ja lühiajalisus. Samas aga oligi just prognoosimudel eesmärgiks ning MMOMi koostamisel ja hindamisel keskenduti lühiajalisele prognoosivõimele.
Vaatamata esialgsusele ja osalisusele ilmneb ex-post dünaamiliste prognooside põhjal, et MMOM on peegeldustäpne.

SISUKORD

1. Makromudelid Eesti Pangas
2. MMOMi teoreetiline taust
2.1. Siirdemajanduse teoreetiliste mudelite piiratus
2.2. MMOMi eklektiline teoreetiline baas
3. Mudeli põhijooned
3.1. Muutujad
3.2. Struktuur
4. Omadused
4.1. Prognoosimudel
4.2. Peegeldustäpsus
4.3. Koonduvus
4.4. Ekspordikesksus
4.5. Osalisus
4.6. Esialgsus
5. Andmed
5.1. Periood ja samm
5.2. Statistika muutmise probleem
5.3. Sesoonsus
5.4. Deflateerimise probleem
5.5. Aegridade statsionaarsus
6. Parameetrite hindamine
6.1. Separaatsed võrrandid
6.2. Võrrandite hindamine
6.3. Komplekssete protsesside dekomponeerimine erinevateks võrranditeks
6.4. Võrrandite diagnostika
7. Põhivõrrandite kommentaarid
7.1. Kodumaine nõudlus
7.2. Agregeeritud nõudluse impordikalduvus
7.3. Rahanõudlus M2
7.4. Erasektori laenujääk
7.5. Intressimäärad
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus

Eesti majanduse makromudel. Eesti Panga Toimetised nr. 2, 1999 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.