1/2000 Urmas Sepp, Andres Vesilind ja Ülo Kaasik. Eesti inflatsiooni mudel

Eesti Panga Toimetised. Nr. 1/2000

Käesolev töö annab ülevaate Eesti inflatsiooni mudeli koostamisest, mis on osa Eesti majanduse makromudelist ning mida saab kasutada nii prognoosimiseks kui ka matkemodelleerimiseks. Mudeli koostamisel lahutasime inflatsiooni kaheks – pikaajalist tasakaaluprotsessi väljendavaks alusinflatsiooniks ning inflatsiooni hälbeks tasakaalust, mis peegeldab hindade lühiajalist dünaamikat. Alusinflatsiooni proovisime modelleerida nii seoses reaalse ühildumisega kui ka ARMA protsessi, libiseva keskmise, HP filtri või ajafunktsiooni trendina, millest parima tulemuse andis viimane. Mudelist selgub, et inflatsiooni lühiajalise dünaamika määravad kolm peamist momenti - nõudluse ja pakkumise vahekord, USA dollari kurss ning administratiivsed sammud reguleeritud hindade korrigeerimiseks.
Mudeli adekvaatsust hindasime ex post ja ex ante prognooside järgi ning stabiilsust ekso- ja endogeensete muutujate šokkidele reageerimise järgi. Saadud tulemustest võib järeldada, et mudel on stabiilne ning kirjeldab inflatsiooni statistiliselt täpselt ja majanduslikult loogiliselt.
Inflatsioonimudel on oma olemuselt lihtne. Näitajate-nähtuste vaheliste seoste puhul on tegu ülekandeprotsessiga, millele on iseloomulikud kaks momenti: esiteks tootjahindade roll muutuste esilekutsumisel, mis on kooskõlas pakkumispoolse hinnakujundusega, ja teiseks SKP deflaatori keskne roll hinnamuutuste ülekandemehhanismis.

Autorite e-posti aadressid: usepp [at] epbe.ee; vesilind [at] epbe.ee; ykaasik [at] epbe.ee

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga seisukohtadega.

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Teoreetiline taust
1.1. Siirdemajandus
1.2. Väike ja avatud majandus
1.3. Valuutakomitee
1.4. Turumajanduse inflatsioonimudelid
2. Alusinflatsioon
2.1. Ajafunktsioon
2.2. Sisemine hinnaühildumine
2.3. Trendi hindamise muud viisid
2.4. Ajafunktsiooni tõepära hinnang
3. Lühiajaliste võrrandite hindamine
3.1. Avatud sektor
3.2. Varjatud sektor
3.3. Teised hinnaindeksid
4. Kvantitatiivne analüüs
4.1. Ex post prognoosid
4.2. Šokkide analüüs
4.3. Ex ante prognoosid
4.3.1. Eksogeensete näitajate prognoosid ja eeldused
4.3.2. Tulemused
5. Mudeli tõlgendus
Hindamistulemuste kokkuvõte
Kasutatud kirjandus
LISA 1. Modelleerimisel kasutatud muutujad
LISA 2. Andmed
LISA 3. Aegridade statsionaarsustestid
LISA 4. Võrrandite statistilised protokollid
LISA 5. Endogeensete šokkide mõju joonised
LISA 6. Eksogeensete muutujate šokkide mõju joonised
LISA 7. Võrrandisüsteem

Eesti inflatsiooni mudel. Eesti Panga Toimetised nr. 1, 2000 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.