2/2000 Andres Vesilind ja Mari Rell. Palga ja tootluse seosed majandussektoriti

Eesti Panga Toimetised. Nr. 2/2000

Eestis kehtivas valuutakomitee süsteemis on kogu tööturg, eriti aga palk tähtis majanduse kohanemise kanal. Käesolevas töös antakse ülevaade tootluse ja palga muutumisest Eesti eri majandussektorites majanduse liikumisel tõusufaasist langusfaasi, pöörates peatähelepanu küsimusele, kas palgad olid 1998. a lõpu – 1999. a alguse majandusšoki jooksul allapoole elastsed. Töös jõutakse järeldusele, et palgad avatud sektoris osutusid elastseteks – tootluse kasvu pidurdudes pidurdus ka palgakasv. Palgad teenindussektoris aga osutusid jäikadeks – majanduslanguse tingimustes palgakasv oluliselt ei pidurdunud. Avaliku sektori palgakasv majanduslikust olukorrast praktiliselt ei sõltunud.

Autorite e-posti aadressid: vesilind [at] epbe.ee; mrell [at] epbe.ee

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga seisukohtadega.

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Palgakasv ja palkade jäikus majandussektorites
1.1. Andmed ja nende usaldusväärsus
1.2. Palgakasvu dünaamika eri sektorites
1.3. Palkade jäikus
1.4. Tööjõu ning palga ülekandumine sektorite vahel ja tööpuudus
2. Palga ja tootluse seosed majandussektorites
2.1. Palga ja tootluse dünaamika Eesti andmete põhjal
2.2. Palk ja tootlus avatud sektoris
2.3. Palk ja tootlus teenindussektoris
2.4. Palk ja tootlus erasektoris
2.5. Palk ja tootlus avalikus sektoris
2.6. Palk ja tootlus varjatud sektoris
2.7. Palga ja tootluse seosed kogu majanduses
Kokkuvõte
LISA 1
LISA 2
Kasutatud kirjandus

Palga ja tootluse seosed majandussektoriti. Eesti Panga Toimetised nr. 2, 2000 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.