6/2000 Tulutaseme konvergents Euroopa Liidu ja liituda soovivate riikide vahel

Eesti Panga Toimetised. Nr. 6/2000

Käesolevas töös käsitletakse tulutaseme konvergentsi teoreetilisi aspekte, tuuakse esile selle valdkonna uurimuste peamised järeldused ja kirjeldatakse ELi võimalikku mõju tulutaseme ühtlustumisele. Samuti vaadeldakse põgusalt tulutaseme konvergentsi Eestis. Töös tõdetakse, et majanduskasvu käsitlevas kirjanduses peetakse pikaajalise ja kiire majanduskasvu saavutamisel üldjuhul oluliseks investeeringuid füüsilisse ja inimkapitali, investeeringuid uurimis- ja arendustegevusse ning infrastruktuuri, majanduse avatust, elanike head tervislikku seisundit ning hästi toimivaid institutsioone ja õiguskorda. Töös leitakse, et kuigi majandusliku integratsiooni süvenemine edendab üldjuhul majanduskasvu, ei tähenda Euroopa Liidu liikmesriigiks saamine veel automaatselt majanduskasvu olulist kiirenemist. Ligikaudse hinnangu kohaselt peaks Eestis keskpikal perioodil 1%line tulutaseme tõus põhjustama muudel võrdsetel tingimustel ca 0,5-0,7% hinnataseme tõusu. Seetõttu peab Eesti arvestama, et pikal perioodil peaks kiirema majanduskasvuga kaasnema ka suurem inflatsioonitempode erinevus Eesti ja Euroopa Liidu vahel.

Autori e-posti aadress: randveer [at] epbe.ee

Toimetise autori arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga seisukohtadega.

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Tulutaseme konvergentsi teoreetilised käsitlused ja empiiriliste tööde peamised järeldused
1.1 Tulutaseme konvergents neoklassikaliste majanduskasvuteooriate raames
1.2 Tulutaseme konvergents endogeensete majanduskasvuteooriate raames
1.3 Majandusliku integratsiooni mõju tulutaseme konvergentsile
1.4 Empiiriliste tööde järeldused tulutaseme konvergentsi kohta riikide ja regioonide vahel
2. ELi mõju tulutaseme konvergentsile
2.1 Lääne-Euroopa riikide tulutaseme konvergents 1950-1998
2.2 Beeta-konvergents Euroopa Liidus.. 10 2.3 Sigma-konvergents Euroopa Liidus
2.4 ELi riikide majanduskasv enne ja pärast ühisturuprogrammi (ÜTP).
2.5 ELi riikide tulutaseme konvergents enne ja pärast ühisturuprogrammi (ÜTP).
3. Tulutaseme konvergents siirdemajandustes ja Eestis
3.1 Tulutaseme konvergents siirdemajandustes
3.2 Eesti tulutaseme konvergents
4. Tulu- ja hinnataseme konvergentsi omavaheline seos
Kokkuvõte
Lisad
Kasutatud kirjandus

Tulutaseme konvergents Euroopa Liidu ja liituda soovivate riikide vahel. Eesti Panga Toimetised nr. 6, 2000 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.