7/2000 Fabio Filipozzi. Eesti krooni tasakaalukurss, selle dünaamika ja kursikõikumiste mõju

Eesti Panga Toimetised. Nr. 7/2000

Käesoleva analüüsi eesmärk on vaadelda Eesti krooni reaalkursi muutumist, hinnata vahetuskursi tasakaaluväärtust ja uurida selle mõju Eesti majanduse konkurentsivõimele. Autor annab lühiülevaate reaalkursi (RER) võimalikest arvutamise viisidest ning valib seejärel hindamiseks efektiivse reaalkursi (REER), mida on kaalutud kodumaise ja välismaise tarbijahinnaindeksiga (CPI). Välja pakutakse Eesti-taolisele väikese ja avatud majandusega riigile sobiv mudel tasakaalulise reaalkursi (ERER) määramiseks, mis pakub teoreetilise aluse mõistmaks, millised fundamentaalnäitajad võivad reaalkursi muutumist mõjutada.
Vaatluse alla võetud valimi lühiduse tõttu on kasutatud ühevõrrandilist hindamismeetodit. Fundamentaalnäitajate valik on tingitud nii Eesti majanduse eripärast kui ka olemasolevate andmete piiratusest. Fundamentaalnäitajate puhul langes lõplik valik tootlikkuse erinevusele avatud ja suletud sektoris, investeeringute osakaalule, ressursibilansile ning efektiivsele nominaalkursile. Olles täheldanud ühe kointegratsioonivektori olemasolu RERi ja fundamentaalnäitajate vahel, on võimalik hinnata nendevahelist pikaajalist seost ja veaparandusmehhanismi, mis on vajalik informatsiooni saamiseks reaalkursi muutumise kohta lühiajalises perspektiivis.
Hinnanguid kasutatakse seejärel nii ERER aegrea kui ka kõrvalekallete genereerimiseks. Selleks püstitatakse mõned fundamentaalnäitajate tasakaalu/püsivust puudutavad hüpoteesid ja analüüsitakse neid. Kasutatud simulatsiooni põhjal saab järeldada, et valitud perioodil tugevnes nii RER kui ka selle tasakaalukurss. Kuna viimane tugevnes aeglasemalt, siis esialgne allahindlus korrigeerus ning RERi ja tasakaalukursi vahe vähenes, jõudes Venemaa kriisi järel väikese ülekursini.

Autor Fabio Filipozzi (e-mail: fabio_filipozzi [at] yahoo.com) on Milano Ülikooli majandusmagister, kes töötas 2000. aastal Eesti Pangas külalisuurijana.

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga seisukohtadega.

SISUKORD

Sissejuhatus
1. PEATÜKK
1.1 REERi erinevad hindamisvõimalused
2. PEATÜKK
2.1 Tasakaalulise reaalkursi mudelid
PPP
Ühevõrrandilised spetsifikatsioonid
Osalise tasakaalu mudelid
Üldise tasakaalu mudelid
2.2 Montieli mudel
2.3 Fundamentaalnäitajate mõju tasakaalulisele reaalkursile (ERER)
3. PEATÜKK
3.1 Hindamismeetod
3.2 Muutujad
3.3 Kointegratsioon
3.4 Hindamistulemused
3.5 Tasakaal
Kokkuvõtteks
Lisa 1: Mudel
Lisa 2: Andmed ja allikad
Lisa 3: Tabelid
Lisa 4: Joonised
Kasutatud kirjandus

Eesti krooni tasakaalukurss, selle dünaamika ja kursikõikumiste mõju. Eesti Panga Toimetised nr. 7, 2000 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.