10/2002 Rünno Lumiste. Eesti ettevõtete allhankesuhete iseloom ja areng

Eesti Panga Toimetised. Nr. 10/2002

Allhangete valmistamine moodustab olulise osa Eesti ettevõtete toodangus. Koos allhankimise arenguga on maailmas, sealhulgas ka Eestis, välja arenenud eriline koostöövorm - koostöövõrgud. Koostöövõrkude arengut peetakse üheks põhiliseks arenduskoostöö mootoriks Läänemere regioonis ja Eesti liitumisel Euroopa Liidu majandusstruktuuridega. Käesoleva uurimuse eesmärgiks on hinnata koostöövõrkude arengut ning Eesti ettevõtete võimalusi ja suutlikkust nendes koostöövõrkudes toimida. Uurimuses vaadeldakse ekspordi seisukohalt selliste oluliste tööstusharude nagu masina-, elektroonika- ja puidutööstuse asendit koostöövõrkudes ning ettevõtete nägemust koostöövõrkudest. Uurimuse käigus viidi läbi küsitlus ja empiiriline uuring metalli- ja puidutööstuse ettevõtete hulgas. Empiirilise uurimuse tulemusi võrreldi teistes Euroopa riikides saadud tulemustega. Uurimuse tulemused näitasid, et Eesti siseselt on võimalused koostöövõrkude arenguks suhteliselt suured, kuid võimalused kiireks tootlikkuse ja palkade võrdsustumiseks on lähiaastatel suhteliselt piiratud.

Autori e-posti aadress: rynnolumiste [at] hotmail.com

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega.

SISUKORD

1. Sissejuhatus
1.1. Põhimõisted
2. Töö teoreetilised alused
2.1. Tehingukulude ökonoomika
2.2. Alternatiivsed teooriad
2.3. Majanduslikud sidemed teiste sektoritega
2.4. Allhange ja väliskaubandus
2.4.1. Väliskaubanduse mudelid
2.4.2. Vahekaupade tootmist uurinud kaubandusteooriad
3. Empiiriline uuring eesti masina-, elektroonika- ja mööblitööstuse firmade hulgas
3.1. Empiirilise uuringu korraldamine ja representatiivsus
3.2. Küsitluse tulemused
3.3. Ettevõtete lepingud klientide ja tarnijatega
3.4. Firmade majandusnäitajad ja edukus
3.4.1. Seos kliendistruktuuri ja tootlikkuse vahel
3.4.2. Ettevõtte kogemuste seos ettevõtte tulemustega
3.4.3. Seos lepingute pikaajalisuse ja tootlikkuse vahel
3.5. Koostöö eesmärgid ja koostöö tingimused
3.6. Koostöö probleemid ja tulemused ettevõte jaoks
3.7. Ettevõtete tulevikunägemus koostöövõrkudest
3.8. Tarneahela positsiooni mõju tootlikkusel
Kokkuvõte ja järeldused
Kasutatud kirjandus
Lisa 1
Ankeet ettevõtetele

Eesti ettevõtete allhankesuhete iseloom ja areng, Eesti Panga Toimetised nr. 10, 2002 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.