3/2002 Martti Randveer. Majandusstruktuuri konvergents

Käesolevas töös vaadeldakse majanduse struktuuri seost tulutaseme ja majanduskasvuga ning hinnatakse riikidevahelist majandusstruktuuri ühtlustumist ehk sektoraalset konvergentsi. Samuti analüüsitakse uurimuses Eesti SKP ja tööhõive struktuuri erinevusi arenenud riikidega võrreldes ning hinnatakse oodatavaid muutusi Eesti majanduse struktuuris. Töös leiti, et viimase 20 aasta jooksul on arenenud riike iseloomustanud tööhõive struktuuri ühtlustumine ja majandusstruktuuri ning tulutaseme vahelise seose mõningane nõrgenemine. Uurimuses jõuti järeldusele, et 1990ndatel aastatel on toimunud Eesti majanduse struktuuri märkimisväärne ühtlustumine OECD riikidega, mistõttu on Eesti majanduse struktuur kolme sektori (primaar-, sekundaar- ja tertsiaarsektori) lõikes suhteliselt sarnane OECD riikide majandusstruktuurile. Samas leiti, et Eesti tööstuse lisandväärtuse ja tööhõive struktuur erineb oluliselt OECD riikide tööstuse struktuurist. Seetõttu peaks Eesti tööstuse struktuuris pikal perioodil aset leidma olulised muutused.

Autori e-posti aadress: randveer [at] epbe.ee

Toimetise autori arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega.

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Andmed ja rakendatav metoodika
1.1 Rakendatav metoodika
1.2 Kasutatavad andmed
2. Sektoraalne konvergents ja tööstusharude paiknemine
2.1 OECD riikide tööhõive struktuuri konvergents 1979-98
2.2 OECD riikide tööstuse struktuuri konvergents ja paiknemine 1991-98
3. Majandusstruktuuri seos tulutaseme ja majanduskasvuga
3.1 OECD riikide tööhõive struktuuri seos tulutaseme ja majanduskasvuga
3.2 OECD riikide SKP struktuuri seos tulutaseme ja majanduskasvuga
4. Muutused OECD riikide majandusstruktuuris ja võrdlus Eesti majandusstruktuuriga
4.1 OECD riikide tööhõive struktuuri dünaamika ja võrdlus Eesti tööhõivega
4.2 Eesti lisandväärtuse struktuuri võrdlus OECD riikidega
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus
Lisad

Majandusstruktuuri konvergents. Eesti Panga Toimetised nr. 3, 2002 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.