2/2003 Tea Danilov. Välisarengute ülekandumine ja majandustsüklite sünkroonsus Eesti ja Euroopa Liidu vahel

Eesti Panga Toimetised. Nr. 2/2003

Käesolev töö uurib, milliste kanalite kaudu Euroopa Liidu majandusarengud Eestisse jõuavad ja milline on nende roll Eesti majandustsükli sünkroniseerimisel EL omaga. Empiiriliselt modelleeritakse ülekandeprotsesse VAR mudeliga. Töö peamiste tulemustena selgub, et kaubanduskanalil on oluline roll nii EL mõjude ülekandmisel Eestisse kui ka majandustsüklite sünkroonsuse suurendamisel. Kinnitust ei leia ekspordi võtmeroll EL arengute Eestisse kandmisel. Seevastu on märkimisväärne impordi roll, mis viitab nõudluspoolsete tegurite ja optimistlike ootuste tähtsusele ülekandeprotsessis. Finantstegurid muutuvad kooskõlas kapitalivoogude tõmbetegurite teooriaga mõjude ülekandjatena olulisemaks siis, kui Eesti majandus on tõusufaasis.

Autori e-posti aadress: tdanilov [at] mineco.ee ( )

Toimetise autori arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega

SISUKORD

1. Sissejuhatus
2. Teoreetilised lähtekohad
2.1. Välisarengute ülekandekanalid
2.2. Ülekandekanalite seos majandustsüklite sünkroonsusega
3. Välisarengute ülekandekanalid Eestis
3.1. Majandustsüklite empiirilised hinnangud
3.2. Eesti avatus kaubavahetusele ja investeeringutele
3.3. Välisarengute ülekandumise empiiriline mudel
3.3.1. Mudelisse valitud muutujad ja andmed
3.3.2. Euroopa Liidu majandusaktiivsuse mõju simulatsioon
3.3.3. Erinevate kanalite toime
3.3.4. Ülekandeprotsesside seos majandustsüklite faasidega
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus
Lisa 1. Tööstustoodanguindeksid
Lisa 2. Mudeli algandmed ja diagnostikud

Välisarengute ülekandumine ja majandustsüklite sünkroonsus Eesti ja Euroopa Liidu vahel. Eesti Panga Toimetised nr. 2, 2003 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.