3/2003 Ülo Kaasik. Eesti eksporditoodete lisandväärtus

Eesti Panga Toimetised. Nr. 3/2003

Käesolev töö analüüsib erinevate eksporditoodete mõju Eesti sisemajanduse koguproduktile.
Analüüsis kasutatakse Eesti Statistikaameti poolt 1997. aasta kohta koostatud pakkumise, kasutamise ja impordi kasutamise tabeleid, mille abil leitakse erinevate toodete ekspordi lisandväärtus.
Analüüsi tulemustest selgub, et mitmed selgelt Eesti päritoluga tooted omavad oodatult suuremat lisandväärtust, kui allhankega seostatavad tootegrupid. Ekspordi mõju SKP-le sihtriikide lõikes näitab, et ekspordi lisandväärtus on riigiti üsna sarnane; selgelt väiksema lisandväärtusega on ainult Eesti peamised kaubanduspartnerid (Soome ja Rootsi), mis samuti peegeldab suurt allhanke osatähtsust. Oluliselt muutub ka ekspordi struktuur, kui arvestada selle panust SKP-sse, sidevahendite osatähtsus ekspordis muutub väiksemaks samas kui puidu ja toiduainete ekspordi osatähtsused märgatavalt kasvavad.

Autori e-posti aadress: ykaasik [at] epbe.ee ( )

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Metoodika
2. Empiirilised tulemused
2.1. Ekspordi lisandväärtus tootegrupiti
2.2. Eesti ekspordi lisandväärtus sihtriigiti
2.3. Eesti kaupade ekspordi struktuur arvestades selle lisandväärtust
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus

Eesti eksporditoodete lisandväärtus. Eesti Panga Toimetised nr. 3, 2003 PDF*

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.