5/2003 Tairi Rõõm. Tootmistegurite maksustamine ja tööpuudus Eestis

Eesti Panga Toimetised. Nr. 5/2003

Käesolevas uurimuses analüüsitakse Eesti maksusüsteemi ja tööpuuduse seoseid. Töös arvutatakse keskmised efektiivsed maksumäärad tööjõule, kapitalile ja tarbimisele. Eesti maksusüsteemi eripäraks on tööjõu kõrge maksukoormus kapitaliga võrreldes. Sellealastes uuringutes on valdavalt leitud, et tööjõu maksukoormuse tase ei mõjuta pikas perspektiivis tööpuudust. Viimatiöeldu kehtib aga eeldusel, et palgad on paindlikud. Kuna Eestis on mitmetest tööturu regulatsioonidest tulenevalt madalapalgaliste töötajate palkade paindlikkus väike, võib tööjõu kõrge absoluutne ja/või suhteline maksukoormus nende hõivele negatiivset mõju avaldada.

Autori e-posti aadress: troom [at] epbe.ee ( )

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega

SISUKORD

1. Sissejuhatus
2. Maksusüsteemi muutuste mõju tööpuudusele
2.1. Tööjõumaksud
2.2. Kapitalimaksud
2.3. Tarbimismaksud
3. Keskmised efektiivsed maksumäärad tööjõule, kapitalile ja tarbimisele Eestis
3.1. Teoreetiline mudel
3.2. Kasutatud andmed
3.3. Tarbimise efektiivne maksumäär
3.4. Tööjõu efektiivne maksumäär
3.5. Kapitali efektiivne maksumäär
3.6. Keskmised efektiivsed maksumäärad Eestis
4. Eesti maksumäärade analüüs rahvusvahelises kontekstis
4.1. Üldine maksukoormus Eestis ja OECD riikides
4.2. Keskmised efektiivsed maksumäärad Eestis ja OECD riikides
4.3. Eesti maksusüsteemi võimalike muutuste analüüs
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus
Lisa 1. Keskmised maksumäärad ja piirmaksumäärad Eestis sissetulekute lõikes
Lisa 2. Tööjõu, kapitali ja tarbimise keskmised efektiivsed maksumäärad Eestis
Lisa 3. Tööjõu ja tarbimise kombineeritud KEM OECD riikides ja Eestis
Lisa 4. Töötuse määrad (%) KIE riikides ja Euroopa Liidus aastal 2000
Lisa 5. Pikaajaliste töötute (töötuse perioodi kestvusega üle 1 aasta) osakaal kogu töötute hulgas KIE riikides ja Euroopa Liidus 2000.a.
Lisa 6. Töötuse määr (%) KIE riikides haridustasemete lõikes 2000. a.

Tootmistegurite maksustamine ja tööpuudus Eestis. Eesti Panga Toimetised nr. 5, 2003 PDF*

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.