6/2003 Ülo Kaasik, Peeter Luikmel ja Martti Randveer. Eesti majandustsükli seos peamiste kaubanduspartnerite majandustsükliga

EESTI MAJANDUSTSÜKLI SEOS PEAMISTE KAUBANDUSPARTNERITE MAJANDUSTSÜKLIGA

Ülo Kaasik, Peeter Luikmel, Martti Randveer

Tallinn
Märts 2003

Eesti Panga Toimetised
nr. 6, 2003

Käesolev töö analüüsib Eesti majandustsükli seoseid peamiste kaubanduspartnerite majandustsükliga. Töös antakse ülevaade Kesk- ja Ida-Euroopa riikide majandustsüklite sünkroniseeritust käsitlevast kirjandusest. Empiiriline analüüs põhineb Eesti ning Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduse struktuuri ja majandustsükli võrdlemisel. Lisaks hinnatakse majandustsüklite sünkronisatsiooni põhjustava kaubanduskanali olulisust.

Töös leitakse, et Eesti majanduse struktuur erineb oluliselt meie kaubanduspartnerite majandusstruktuurist, erinevused on tingitud Eesti ressursi- ja tööjõumahuka töötleva tööstuse domineerimisest tehnoloogiamahukate tööstusharude suhtes. Samuti järeldub analüüsi tulemustest, et Eesti majandustsükkel on vaadeldaval perioodil tihedalt seotud Balti riikide majandustsüklitega. Mõnevõrra väiksemal määral avalduvad seosed Soome majandustsükliga, mida kinnitab ka kaubanduskanali analüüs.

Autorite e-posti aadressid: ykaasik [at] epbe.ee ( ), pluikmel [at] epbe.ee ( ), randveer [at] epbe.ee ( )

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Lühiülevaade majandustsüklite sünkroniseeritust käsitlevast kirjandusest Eesti ning teiste Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) riikide kohta
2. Eesti majanduse struktuuri võrdlus Euroopa Liidu majanduse struktuuriga
3. Eesti majandustsükli seos peamiste kaubanduspartnerite majandustsükliga
3.1. Eesti ja peamiste kaubanduspartnerite majanduskasvu vahelised seosed
3.2. Eesti majandustsükli seos peamiste kaubanduspartnerite majandustsükliga kaubanduskanali kaudu
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus
Lisad
Lisa 1. Eesti peamised ekspordipartnerid
Lisa 2. Eesti majandusstruktuuri võrdlus peamiste kaubanduspartneritega
Lisa 3. KIE riikide ja Euroopa Liidu majandustsüklite sünkroniseeritust käsitlevad uurimused

Eesti majandustsükli seos peamiste kaubanduspartnerite majandustsükliga. Eesti Panga Toimetised nr. 6, 2003 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.