7/2003 Marit Hinnosaar. Eesti tööturu institutsionaalne raamistik rahvusvahelises võrdluses

Eesti Panga Toimetised. Nr. 7/2003

Käesolevas töös võrreldakse välisriikide ja Eesti tööturu institutsionaalset raamistikku ja tõdetakse, et tööturu regulatsioonide ning ametiühingute mõjujõu poolest on Eesti tööturg olnud paindlik. Eestit iseloomustab ametiühingute väike mõjujõud ja vähene kollektiivlepingute arv. Seni on Eestis töötushüvitiste suurus, nende maksmise perioodi kestus ning alampalk olnud väikesed. Eesti tööturu paindlikkuse võimalikuks vähendajaks on seni ainsana olnud suhteliselt suured koondamishüvitised ja pikad koondamisest etteteatamise tähtajad.

Autori e-posti aadress: Marit.Hinnosaar [at] epbe.ee

Toimetise autori arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Ametiühingud ja kollektiivlepped
1.1. Ametiühingud ja kollektiivlepped Eestis
1.2. Ametiühingud ja kollektiivlepped OECD ja KIE riikides
1.3. Ametiühingud ja kollektiivlepped Eestis võrdluses teiste riikidega
2. Alampalk
2.1. Alampalk Eestis
2.2. Alampalk OECD ja KIE riikides
2.3. Alampalk Eestis võrdluses teiste riikidega
3. Koondamist reguleerivad aktid
3.1. Koondamist reguleerivad aktid Eestis
3.2. Koondamist reguleerivad aktid OECD ja KIE riikides
3.3. Koondamist regleerivad aktid Eestis võrdluses teiste riikidega
4. Töötushüvitis
4.1. Töötushüvitis Eestis
4.2. Töötushüvitis OECD ja KIE riilides
4.3. Töötushüvitis Eestis võrdluses teiste riikdega
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus
Lisad
Lisa 1. Kolmepoolsete kokkulepete loetelu
Lisa 2. Brutopalk Eestis maakonniti 2000. a II kvartalis
Lisa 3. Brutopalk Eestis tegevusalati 2000. a II kvartalis
Lisa 4. Brutopalk Eestis ametialade lõikes 2000. a II kvartalis
Lisa 5. Alampalk osakaaluna mediaanpalgast OECD riikides 1975-2000
Lisa 6. Alampalk erinevates riikides

Eesti tööturu institutsionaalne raamistik rahvusvahelises võrdluses. Eesti Panga Toimetised nr. 7, 2003 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.