2/2004 Rasmus Kattai. Ülevaade valitsemissektori plokist Eesti majanduse makromudelis

Eesti Panga Toimetised. Nr. 2/2004

Käesolev toimetis tutvustab lihtsustatult ideid, millest lähtuti Eesti majanduse makromudeli valitsemissektori ploki loomisel. Üsna oluliseks aspektiks valitsemissektori ploki juures on maksumäärade eksogeensus - maksutulud kujunevad vastavalt majandusaktiivsusele, st maksubaasi suurusele mudeliväliselt ette antud maksuraamistikus. Avaliku sektori kulude määramiseks kasutatakse fiskaalreegleid. Töös näidatakse, et eelarvelised kulud on avaldatavad eelarve tasakaalu eesmärgistava ning vastutsüklilist fiskaalpoliitikat kirjeldava fiskaalreegli kombinatsioonina. Eelarve tasakaal kujuneb fiskaalreeglite ja majandustsükli koosmõjul, lähtuvalt fiskaalpoliitiliste eesmärkide suhtelisest olulisusest.

Autori e-posti aadress: Rasmus.Kattai [at] epbe.ee

Toimetise autori arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Majandusaktiivsus valitsemissektori käitumise selgitajana
2. Eesti valitsemissektori mudel
2.1. Tulud
2.2. Kulud
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus
Lisad
Lisa 1. Eesti valitsemissektori eelarve tulude, kulude ja tasakaalu seos SKP lõhega
Lisa 2. Eelarve tulude võrrandid makromudelis
Lisa 3. Mudeli tulu- ja kulukõverad ning tegelikud vaatlused
Lisa 4. Eesti valitsemissektori eelarve tegelik ja fiskaalreeglite kombinatsiooniga kirjeldatud tasakaal

Ülevaade valitsemissektori plokist Eesti majanduse makromudelis. Eesti Panga Toimetised nr. 2, 2004 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.