1/2005 Janika Alloja. Tööjõupakkumine Eestis

Eesti Panga Toimetised. Nr. 1/2005

Artikli eesmärgiks on hinnata palga mõju meeste ja naiste tööjõupakkumisele Eestis, mida hinnatakse palgaelastsuse koefitsientide kaudu. Kasutatakse Eesti tööjõu-uuringu 2001. aasta andmeid, et hinnata tööjõupakkumist kahe mudeli abil, uurides palga mõju töötundidele ning töötamise tõenäosusele. Mõlema mudeli puhul hinnatakse esimese sammuna palgavõrrandit, mille abil prognoositakse palgad kõikidele inimestele valimis (k.a töötutele). Töötundide mudeli kirjeldamiseks kasutatakse juhuslike efektidega tobit-mudelit ning töötamise tõenäosuse mudeli puhul probit-mudelit. Tulemustele toetudes on palgal oluline positiivne mõju naiste ja meeste tööjõupakkumisele mõlema mudeli põhjal. Palga suurenemisel 1% võrra suureneb meeste tööjõupakkumine 0,18% ja töötamise tõenäosus 0,38 protsendipunkti. Naiste puhul suureneb tööjõupakkumine palga üheprotsendilise suurenemise tagajärjel 0,67% ning töötamise tõenäosus suureneb 0,34 protsendipunkti.
Märksõnad: tööjõupakkumine, palgaelastsus, Eesti tööturg

Autori e-posti aadress: janika.alloja [at] mail.ee">janika.alloja [at] mail.ee

Toimetise autori arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Tööjõupakkumise ja palgaelastsuse empiiriline käsitlus
1.1 Tööjõupakkumise põhimudel
1.2 Tööjõupakkumise modelleerimine
1.2.1 Tööjõupakkumise võrrand
1.2.2 Palgavõrrand
1.3 Palgaelastsuste arvutamine ja varasemad empiirilised tulemused
2. Ülevaade tööjõupakkumisest Eestis
2.1 Üldised tendentsid tööjõupakkumises aastatel 1991-2003
2.2 Tööjõupakkumine alamgruppide lõikes
2.3 Muud tööjõupakkumist mõjutavad näitajad
3. Tööjõupakkumise modelleerimine Eesti andmetel
3.1 Andmed
3.2 Mudelid
3.3 Hindamine ja tulemused
3.3.1 Töötatud tunnid
3.3.2 Töötamise tõenäosus
3.3.3 Palgaelastsused
Kokkuvõte
Viidatud allikad
Lisa 1. Täis- ja osalise tööaja suhe ning töötatud tunnid
Lisa 2. Hariduse klassifikaator ISCED97
Lisa 3. Mudelites kasutatavate muutujate kirjeldus
Lisa 4. Teisendatud täistööpalga jaotus
Lisa 5. Töötundide jaotus andmebaasis
Lisa 6. Palgavõrrandi tulemused

Tööjõupakkumine Eestis. Eesti Panga Toimetised nr. 1, 2005 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.