5/2006 Tairi Rõõm ja Lenno Uusküla. Palgakujunduse põhimõtted Eesti ettevõtetes

Eesti Panga Toimetised. Nr. 5/2006

Käesolevas artiklis analüüsitakse palgakujunduse põhimõtteid Eesti ettevõtetes. Analüüs põhineb käesoleva uurimuse tarvis firmajuhtide seas läbi viidud küsitlusel. Sellest ilmneb, et Eestis muudetakse palku suhteliselt sageli ning valdav enamik ettevõtjaid kasutab töötajate tasustamisel meetodeid, mille puhul palk sõltub kas täielikult või osaliselt töö tootlikkusest. Eesti ettevõtjad reageerivad suhteliselt kiiresti olulisematele majanduslikele stiimulitele, mis võivad firmade tööjõukulusid mõjutada. Kõige kiirem on reaktsioon töötajate tootlikkuse muutumisele ning müügikäibe kasvule või kahanemisele. Ettevõtted reageerivad palgamääramisel positiivsetele majanduslikele muutustele tugevamini kui negatiivsetele muutustele, samas on nende reaktsioon negatiivsete muutuste puhul kiirem.
JEL klassifikatsioon: D21, J31, J33
Märksõnad: palgakujundus, palkade jäikus, Eesti tööturg

* Töö autorid tänavad Aurelijus Dabušinskast, Marit Hinnosaart, Ülo Kaasikut, Rasmus Kattaid, Liina Kulu, Peeter Luikmeli, David Geoffrey Mayesi, Orsolya Soosaart, Martti Randveert ja Priit Vahterit artiklit puudutavate kommentaaride ja ettepanekute eest. Lisaks sellele oleme tänulikud Eesti Panga avatud seminaril osalejatele nende panuse eest artikli valmimisel. Samuti täname AS-i TNS Emor ja projektijuht Mari-Liis Eensalu palgauuringu küsitluse kiire ja professionaalse läbiviimise eest.

Autorite e-posti aadressid: troom [at] epbe.ee, lenno.uuskyla [at] epbe.ee

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega

SISUKORD

1. Sissejuhatus
2. Ülevaade andmetest palkade jäikuse kohta
2.1. Palkade muutmise sagedus
2.2. Palkade allapoole jäikus
3. Millistest põhimõtetest lähtuvad tööandjad palgakujundusel ning miks on palgad jäigad? Ülevaade sellealasest kirjandusest
3.1. Teooria
3.2. Empiirika
4. Palgakujunduse uuringu kirjeldus
5. Palkade kujunemine ja seda mõjutavad tegurid Eestis
6. Palkade jäikus Eestis
7. Muud palgakujundust mõjutavad tegurid
7.1. Mis mõjutab tootlikkust?
7.2. Tööpuudus
7.3. Miinimumpalk
7.4. Muu
8. Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus
Lisad
Lisa 1. Küsimustik

Palgakujunduse põhimõtted Eesti ettevõtetes. Eesti Panga toimetised 5/2006 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.