12/2007 Tairi Rõõm. Haridus ja tööturg Eestis

Eesti Panga Toimetised 12/2007

Globaliseerumise ning tehnoloogia arengu tulemusel on palgaerinevused haridustasemete lõikes maailma mastaabis viimase 25 aasta jooksul suurenenud. Eestis avaldus aastatel 1997-2006 vastupidine trend - palgaerinevused vähenesid haridustasemete lõikes. Selle trendi peamised põhjused olid tööstuse struktuuri muutumine, mis mõjutas soodsalt kutseharidusega töötajate sissetulekuid, ja kõrgharidusega tööjõu pakkumise kasv. Uuringus analüüsiti kõiki aastatel 1999-2005 Eesti kutse- või kõrgkoolides õppinud inimesi sisaldava valimi põhjal, kuidas on haridusalased valikud seotud hilisema edukusega tööturul. Ilmnes, et eksisteerivad suured palgaerinevused nii haridustasemete kui ka omandatud erialade lõikes. Kutsekooli lõpetajate puhul on võrreldes kõrgkooli lõpetanutega vähem tõenäoline, et nad pärast õpingute lõppu tööd leiavad. Erialased valikud töö leidmise võimalusi olulisel määral ei mõjuta.

JEL klassifikatsioon: I21, J31
Märksõnad: haridus, palk, palgaerinevused

* Käesolev uuring valmis Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel. Töö valmimisel olid abiks asjatundlikud kommentaarid Tiina Annuselt, Liis Krautilt, Martti Randveerilt, Dmitry Kulikovilt ja Annika Paabutilt.

Autori e-posti aadress: tairi.room [at] eestipank.ee

Toimetise autori arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega