11/2016 Georgios Bampinas, Theodore Panagiotidis. Nafta- ja aktsiaturud enne ja pärast finantskriise kasutades lokaalset Gaussi korrelatsiooni

Märksõnad: 

Eesti Panga Toimetised 11/2016

Oil and stock markets before and after financial crises: A local Gaussian correlation approach

Käesolevas uurimuses analüüsitakse finantskriisi mõju nii nafta hetke- kui ka futuuriturule. Vaatluse all on neli kriisiepisoodi, mille puhul hinnatakse, kas kriisi mõju kandus aktsiaturult (mis on tavaliselt piirkondliku tähtsusega) üle nafta hetke- ja futuuriturule. Seejuures mõistetakse uurimuses mõju ülekandumisena seda, kui mingi konkreetse riigi finantssektorist alguse saanud kriisi tõttu tugevnevad turuülesed seosed.

Varasemates empiirilistes uurimustes on keskendutud sellele, kuidas reageerivad finantsturud nafta hinna šokile. Käesolevas toimetises keskendutakse aktsiaturgude ning nii toornafta hetke- kui ka futuuriturgude turuülesele sõltuvusele, vaadeldes nende korrelatsioone ja testides kriisi mõju ülekandumist pärast finantsšokki. Uurimuses on kasutatud lokaalset Gaussi korrelatsiooni, mille puhul saab nii arvesse võtta seosele omast mittelineaarsust, kui ka kirjeldada kogu jaotuses olemasoleva sõltuvuse struktuuri. Tänu analüüsile saame hinnata nii jaotuse ülemist kui ka alumist osa. Teiste sõnadega uurime, kas korrelatsioonid muutuvad, kui turg kasvab kiiresti (parempoolne osa) või hoopis kukub kokku (vasakpoolne osa), ja määrame kindlaks, kas turud on pigem piirkondlikud või üleilmsed.

Uurimuses on vaatluse all neli kriisiepisoodi: 1) nn Mehhiko tekiilakriis 1994. aastal, 2) nn Aasia gripp 1997. aastal, 3) nn dot-comi mull 2000. aastal ning 4) üleilmne finantskriis aastatel 2007–2009.

1990. ja 2000. aastate alguse empiiriliste uurimuste tulemused on kooskõlas järeldusega, et turud on üldiselt piirkondlikud. Kolme sellel perioodil toimunud kriisi (Mehhiko kriis, Aasia kriis ja dot-comi mull) puhul oli tavapärane valida alternatiivseid varasid, st aktsiate asemel nafta, eriti kui turud kasvasid ühel ajal ja samamoodi. Üldiselt arvatakse, et 2003. aastal alanud keskendumine finantstegevusele muutis toorme hinna tundlikumaks finantsturgude muutustele. Käesoleva uurimuse tulemused näitavad, et aastatel 2007–2009 asetleidnud finantskriis võimendas aktsia- ja naftaturu vahelist sõltuvust, ning toetavad üleilmastumise hüpoteesi, mille kohaselt aktsia- ja naftaturud liiguvad pärast ühist finantsšokki pigem koos, kuigi see liikumine on intensiivsem, kui turud on surve all (vasakpoolses osas). Seisukohta, et nafta- ja aktsiaturud käituvad nagu üks turg, kinnitab veelgi asjaolu, et kriisi mõju kandus edasi ainult aastatel 2007–2009 asetleidnud finantskriisi ajal.

DOI: 10.23656/25045520/112016/0057

Autori kontakt: tpanag [at] uom.gr


formaadis
uues aknas

Toimetise autori arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega