Lühiselgitused bilansikirjete sisu kohta

Eurole üleminekuga muutus Eesti Panga bilansi vorm ja avaldamisaeg. Suuremad muutused on toimunud Euroopa keskpankade süsteemi (EKPS) ja eurosüsteemi siseste saldode ning ringluses olevate pangatähtede kajastamises.

EKPSi-sisesteks tehinguteks nimetatakse piiriüleseid tehinguid kahe Euroopa Liidu riigi keskpanga vahel. EKPSi-siseseid tehinguid eurodes töödeldakse põhiliselt piiriüleste kiirmaksete arveldussüsteemi TARGET2 kaudu. Nende tehingute tulemusel tekivad vastastikku saldod TARGET2ga liitunud ELi keskpankade kontodel. Need TARGET2 saldod suunatakse iga päev Euroopa Keskpangale (EKP), mille tulemusel jääb iga liikmesriigi keskpangale üksainus netopositsioon EKP suhtes. See positsioon kajastab Eesti Panga netonõudeid või -kohustusi ülejäänud EKPSi suhtes.

Euroala riikide keskpankade eurosüsteemisisesed nõuete ja kohustuste positsioonid EKP suhtes, mis tulenevad nende osalusest TARGET2s, ning muud eurosüsteemisisesed positsioonid eurodes (nt kasumi vahejaotus keskpankadele) esitatakse EKP bilansis ühtse varade või kohustuste netopositsioonina kirjetes "Eurosüsteemisisesed nõuded" või "Eurosüsteemisisesed kohustused".

Eurosüsteemis euro pangatähtede jaotamisest tulenevad eurosüsteemisisesed saldod esitatakse ühtse netovarana kirjes "Eurosüsteemisisesed nõuded".

Eurosüsteemisisesed saldod, mis tulenevad eurosüsteemiga liituvate riikide poolt EKP-le üle kantud välisvaluutareservidest, nomineeritakse eurodes ja esitatakse kirjes "Eurosüsteemisisesed nõuded".

Eesti Panga bilansi koos lühiselgitustega kõigi bilansikirjete kohta leiate Eesti Panga veebilehelt.

Eesti Panga bilanss avaldatakse kord kvartalis viiendal tööpäeval pärast kvartali lõppu kell 14.

Eurosüsteemi bilansi (konsolideeritud finantsaruande) avaldab Euroopa Keskpank iganädalaselt oma kodulehel.

VARAD

Bilansikirje sisu Bilansikirje sisu
1 Kuld ja nõuded kullas Füüsiline kuld, kullahoiused, tehingutest tulenevad nõuded kulla saamiseks jms
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu  Nõuded Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) vastu; pangakontode jäägid pankades väljaspool euroala; arvelduskontod, välislaenud ja hoiused väljaspool euroala; pöördrepotehingud; investeeringud euroalaväliste residentide välisvääringus emiteeritud väärtpaberitesse
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu Investeeringud euroala residentide välisvääringus emiteeritud väärtpaberitesse; muud nõuded euroala residentide vastu

 

4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu Pangakontode jäägid pankades väljaspool euroala; arvelduskontod, välislaenud ja hoiused väljaspool euroala; pöördrepotehingud seoses eurodes nomineeritud väärtpaberite haldamisega; investeeringud euroalaväliste residentide eurodes emiteeritud väärtpaberitesse
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele Tehingud rahapoliitika instrumentide kohaselt, mis on kirjeldatud 31.8.2000. a suunise EKP/2000/7 (eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta) lisas 1

 

6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudelaenud, pöördrepotehingud seoses väärtpaberiportfellide haldusega; korrespondentkontod euroala krediidiasutustes; muud samalaadsed nõuded

 

 

 

7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid; muud euroala residentide eurodes emiteeritud väärtpaberid
8 Valitsussektori võlg eurodes Sellel kirjel kajastatavaid nõudeid Eesti Pangal ei ole
9 Eurosüsteemisisesed nõuded

 

Kapitaliosalus EKPs; välisvaluutareservide üleandmisega samaväärsed nõuded; netonõuded seoses europangatähtede jaotamisega eurosüsteemis; muud eurosüsteemisisesed nõuded (netonõuded, mis tulenevad TARGET-kontode saldodest (vt ka kohustuste kirje 10 "Eurosüsteemisisesed kohustused"; muud võimalikud eurosüsteemisisesed nõuded eurodes
10 Muud varad

 

Põhivara; muud finantsvarad; bilansiväliste instrumentide ümberhindluse erinevused; viitlaekumised ja ettemakstud kulud;mitmesugused muud varad - ettemaksed, laenud, ümberhindluse vahekontod; jooksva aasta kahjum
    Aruandeperioodile omistatav tulu, mis ei laeku aruandeperioodil Ettemakstud kulud ja makstud kogunenud intress (s.o väärtpaberiga ostetud kogunenud intress)
    Muud samalaadsed vähem tähtsad kirjed

KOHUSTUSED

Bilansikirje Bilansikirje sisu
1 Ringluses olevad pangatähed a) Europangatähed pluss/miinus pangatähtede jaotamise aluse kohaldamisega seotud kohandamiste summa suunise EKP/2010/23 ja otsuseEKP/2010/29 kohaselt. Ringluses olevate europangatähtede koguväärtus jaotatakse eurosüsteemi riikide keskpankade vahel iga kuu viimasel tööpäeval pangatähtede jaotamise aluse[1] järgi
b) Eesti krooni pangatähed sularahavahetuse aastal (2011)
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees Arvelduskontod (kohustusliku reservi katmiseks); tehingud rahapoliitika instrumentide kohaselt, mis on kirjeldatud 31.8.2000 suunise EKP/2000/7 (eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta) lisas 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees Repotehingud seoses samaaegsete pöördrepotehingutega väärtpaberiportfellide haldamiseks varade kirjel 7 "Euroala residentide väärtpaberid eurodes"; muud tehingud, mis ei ole seotud eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidega
4 Emiteeritud võlakirjad Üksnes EKP bilansikirje
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees Personali, firmade ja klientide, sh kohustuslikust reservist vabastatud finantsasutuste jooksvad arved; tähtajalised hoiused ja nõudmiseni hoiused
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees Arvelduskontod, hoiused, sh makse eesmärgiga kontod ja reservihalduskontod, mis kuuluvad teistele pankadele, keskpankadele, rahvusvahelistele/riigiülestele asutustele; repotehingud seoses samaaegsete pöördrepotehingutega eurodes nomineeritud väärtpaberite haldamiseks
7 Kohustused välis-vääringus euroala residentide ees Euroala residentide hoiused, kontojäägid ja muud kohustused (repotehingud) välisvääringus
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees Euroalaväliste residentide hoiused, kontojäägid ja muud kohustused (repotehingud) välisvääringus
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühikute (SDR) vastaskirje SDRides nomineeritud kirje, mis näitab Eesti Pangale eraldatud SDRide summat

 

10 Eurosüsteemisisesed kohustused

 

Netokohustused seoses europangatähtede jaotamisega eurosüsteemis ja muud eurosüsteemisisesed kohustused (netokohustused, mis tulenevad TARGET-kontode saldodest (vt ka varade kirje 9 "Eurosüsteemisisesed nõuded"; muud tekkida võivad eurosüsteemisisesed kohustused)
11 Muud kohustused

 

Bilansiväliste instrumentide ümberhindluse erinevused; viitvõlad ja ettemakstud tulud; mitmesugused muud kohustused - maksude vahekontod; välisvaluuta krediidi- või tagatiskontod; repotehingud krediidiasutustega seoses samaaegsete pöördrepotehingutega väärtpaberiportfellide haldamiseks; muud kohustuslikud hoiused peale reservihoiuste

 

Muud kirjed - jooksvad laekumised, jooksva aasta kasum, eelnenud aasta kasum enne jaotamist; Eesti Panga emiteeritud ringluses olevad mündid; ringluses olevad Eesti krooni pangatähed pärast sularahavahetuse aastat, kui need ei kajastu kohustuste kirjel "Eraldised"
12 Eraldised a) Pensionide, valuutakursi, intressimäära ja kullahinna riski ning muude kulude (nt oodatud tulevaste kulutuste katteks) eraldised Eesti krooni eurodeks vahetamise tagamiseks pärast sularahavahetuse aastat
b) Rahapoliitika operatsioonidest tulenevate vastaspoolte riski või krediidiriski katteks
13 Ümberhindluskontod Kulla, eurodes nomineeritud igat liiki väärtpaberite, välisvaluutas nomineeritud igat liiki väärtpaberite ja optsioonide hinnakõikumisega seotud ümberhindluskontod, intressiriski tuletisinstrumentidega seotud turuväärtuse hindamisest tulenevad erinevused; iga valuuta netopositsiooni, sh valuuta vahetus-/forvardtehingud ja SDRid, valuutakursi kõikumisega seotud ümberhindluskontod
14 Kapital ja reservid Põhikapital, reservkapital, erireserv ja muud reservid; jaotamata kasum

[1] Loe lisaks EKP veebilehelt www.ecb.int/ecb/legal/pdf/l_03520110209en00260030.pdf