Eesti Panga usaldusväärsus II kvartal 2014

Käesolev aruanne on koostatud Turu-uuringute AS-i poolt 30. aprill kuni 18. mai 2014. aastal läbi viidud omnibuss-uuringu vastava ploki tulemuste põhjal. Pikemate ajaliste võrdluste tegemiseks on kasutatud ka varasemate samalaadsete uuringute tulemusi. Aruanne esitatakse Eesti Pangale.

Uuringu aruanne koosneb uuringu taustast, põhitulemustest ja kokkuvõttest nii teksti kui joonistena. Lisas on toodud tabeljaotused põhiliste sotsiaaldemograafiliste tunnuste lõikes.