Eesti Panga ostud euroala keskpankade avaliku sektori võlakirjade ostukava raames

 

 

* netoostud sisaldavad ka lunastatud võlakirju tähtaegade lõppemisel
** amortiseeritud soetusmaksumuses
*** 2019. aasta novembris ostis Eesti Pank väärtpabereid kokku väiksema summa eest, kui keskpangale laekus raha aegunud väärtpaberite eest. Väärtpaberi aegumisel tuleb see lunastada ehk väärtpaberi välja andnud institutsioon peab tasuma kokkulepitud summa väärtpaberi omanikule. Euroala keskpangad on kokku leppinud, et varaostukava puhul kasutatakse reinvesteerimist ehk aeguvate väärtpaberite asemel ostetakse uued väärtpaberid. Reinvesteerimisel kasutatakse silumist, mis tähendab seda, et aasta reinvesteeringute maht jaotatakse kuude peale laiali, olenemata sellest, kui palju mingis kuus tegelikult väärtpabereid lunastatakse


Alates 2015. aasta juunist kuni 2016. aasta maini sai Eesti Pank erandkorras osta Eesti riigile kuuluva võrguettevõtte Elering võlakirju. Alates 2016. aasta juunist saavad euroala keskpangad osta varaostukava raames ka ettevõtete võlakirju. Eesti kontekstis tähendab see, et keskpangad saavad edaspidi osta nii Eleringi kui ka Eesti Energia võlakirju. Ettevõtete võlakirju ostavad kuus sellele varaklassile spetsialiseerunud euroala keskpanka: Belgia, Saksa, Hispaania, Prantsuse, Itaalia ja Soome keskpank. Kvaliteedinõuetele sobivaid Eesti ettevõtete võlakirju – hetkel vastavad nõuetele Eleringi ja Eesti Energia võlakirjad – ostab Soome keskpank. Soome keskpank on alates juunist ostnud Eleringi ja Eesti Energia võlakirju, kuid euroala keskpangad ei avalikusta ostetud võlakirjade mahte ettevõtete lõikes. Ettevõtete võlakirjadega ostmisega seonduvad tulud ja riskid jagunevad kõigi euroala keskpankade vahel vastavalt Euroopa Keskpanga kapitalivõtmele (Eesti Panga osa on 0,274%). Varasemalt Eesti Panga poolt erandkorras ostetud Eleringi võlakirjadega kaetud finantsriskid on Eesti Panga kanda.