Euroopa Keskpanga välisvaluutareservid

Euroopa Keskpanga välisvaluutareservid koosnevad

  • USA dollari portfellist,
  • Jaapani jeeni portfellist,
  • kullast ja
  • Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikutest (SDRid).

Eesti Panga osalemine Euroopa Keskpanga reservihalduses

Eesti Pank haldab enda finantsvarasid ning osaleb aktiivselt ka Euroopa Keskpanga reservide haldamises.

Kooskõlas valuutaspetsialiseerumise raamistikuga haldab Eesti Pank ühiselt Soome Pangaga osa Euroopa Keskpanga dollaris nomineeritud väärtpaberite portfellist. Koos Soome Panga kolleegidega

  • töötatakse välja investeerimisstrateegia
  • jagatakse operatsioonilisi protseduure ja
  • analüüsitakse portfelli tulusust.

Euroopa Keskpanga osa reservidest hallatakse Euroopa Keskpanga kehtestatud investeerimisreeglite järgi.

Euroala keskpankadel, sealhulgas Eesti Pangal, on õigus saada osa Euroopa Keskpanga kasumist. Riikide keskpankade kui Euroopa Keskpanga osanike vahel jagatakse Euroopa Keskpanga üldreservfondi kandest üle jääv osa puhaskasumist proportsionaalselt nende sissemaksetega.


Special Drawing Rights (SDR) on Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik, mis väljendab iga liikmesriigi kvooti ehk sissemakse suurust fondi kapitali. Kvoodist sõltub liikmesriigi hääleõigus ja fondi finantsressursside kasutamise ulatus kriisi korral. SDRi väärtuse aluseks on neljast põhivaluutast koosnev korv, kuhu kuuluvad USA dollar, euro, Jaapani jeen ja Suurbritannia naelsterling.
Eesti kvoot on 93,9 miljonit SDRi ehk ligikaudu 111,2 miljonit eurot. Eestil on 1676 häält ehk 0,07% kõikidest häältest.

Valuutaspetsialiseerumise raamistik
Mudel, mis võimaldab igal eurosüsteemi keskpangal spetsialiseeruda ühele (mõnel juhul ka mitmele) EKP reservides olevatest valuutadest, suurendades seeläbi EKP investeerimistegevuse tõhusust. Selle kohaselt antakse igale keskpangale või ühiselt tegutsevale keskpangarühmale, kes soovib osaleda EKP välisvaluutareservide haldamises, hallata osa USA dollari või Jaapani jeeni portfellist