Eesti Panga finantsvarade investeerimise eest vastutab finantsturgude osakond.

Investeerimise eesmärk on teenida stabiilset mõõdukat tulu, tagades varade pikaajalise säilivuse. Lähtudes Eesti Panga pikast investeerimishorisondist, kasutab keskpank reserve paigutades ära eeliseid, mida pakub investeeringute hajutamine erinevate varaklasside vahel. Sellega saavutatakse riskide parem hajutatus, tegemata samal ajal järeleandmisi investeeringute oodatavas tulususes. Investeerimisportfell koosneb välisvaluutaportfellist ja europortfellist, mis investeeritakse rahvusvahelistel finantsturgudel. Investeeringud on tehtud peamiselt arenenud riikide likviidsetel raha- ja kapitaliturgudel ja vastavad rangetele krediidikvaliteedi nõuetele.

Eesti Panga aktsepteeritavat riskitaset ja sellele vastavat oodatavat tulusust näitab normportfell, mille alusel mõõdetakse investeeringute tulusust ja riske. Normportfelli riskitaseme üle otsustab Eesti Panga juhatus lähtuvalt maailma finantsturgudest. Normportfell vaadatakse üle ja viiakse riskitasemega vastavusse vähemalt kord kvartalis.

Eesti Panga investeerimisportfell on piisava hajutatuse jaoks investeeritud Euroopa, USA, Austraalia ja Kanada raha- ja võlakirjaturgudel ning mõnevõrra ka arenenud riikide aktsiaturgudel.

Eesti Panga portfellihalduritel on teatud piires lubatud võtta normportfellist erinevaid investeerimispositsioone ehk teenida lisatulu normportfelli suhtes aktiivse investeerimisega. Seda tüüpi investeerimisotsused põhinevad majandusanalüüsil, mitmesuguste turuseoste ja muude tegurite arvestamisel. Turgude ja väärtpaberite valikul lähtutakse investeeringu riskitasemest ja oodatavast tulususest. Portfellihaldurid investeerivad aktiivselt mitmel turul, kasutavad erinevaid finantsinstrumente ja võtavad erineva kestusega investeerimispositsioone. Riskide paremaks hajutamiseks teevad portfellihaldurid investeerimisotsuseid üksteisest sõltumatult. Sõltumatu otsustamise võimaldamiseks on üldine riskilimiit jagatud osadeks ja iga osa kasutamise üle otsustab seda haldav portfellihaldur.

Oma osa aktiivses investeerimises on ka maailma juhtivate investeerimisfirmade seast valitud välistel varahalduritel. Väliste varahaldurite palkamise peamised eesmärgid on parandada varahalduse tulemuslikkust, vähendada tulemuse muutlikkust ja ka saada juurde oskusteavet. Välishaldurite kasutada on osa riskilimiidist, mis investeeritakse põhiliselt tuletisinstrumente kasutades. See tähendab, et välishalduritel on võimalik kaubelda vaid alusvara riskidega – reaalset raha on nende käsutuses väga väike osa ja varad on endiselt Eesti Panga valduses.