Eesti majanduse põhinäitajad

  11\95 11\94 10\95 3 kuu
keskmine
08\95-10\95
12 kuu
keskmine
11\94-10\95
1. Majanduse kasvuindeks 0.999 1.025 1.045 1.024 1.007
2. Töötute arv ja töötuse määr          
2.1. töötuks tunnistatute arv kuu lõpuks 14948 12141 13643 13426 14709
2.2. mittetöötavate tööotsijate üldarv kuus 36741 36111 32614 32175 34936
2.3. töötuid tööealisest elanikkonnast (%) 1.8 1.4 1.6 1.6 1.7
2.4. mittetöötavaid tööotsijaid tööealistest (%) 4.3 4.3 3.8 3.8 4.1
2.5. mittetöötavate tööotsijate osatähtsus
hõivatute ja tööotsijate üldarvus (%)
5.4 5.3 4.8 4.7 5.1
3. Hinnad          
3.1. tarbijahinnaindeks 1.014 1.016 1.031 1.019 1.021
3.2. tootjahinnaindeks 1.010 1.002 1.031 1.019 1.015
3.3. ekspordihinnaindeks 1.006 1.009 1.021 1.015 1.010
3.4. krooni efektiivse reaalkursi indeks (REER) 0.994 0.990 1.032 0.999 1.006
4. Väliskaubandus (mln. kr.)          
4.1. eksport 2027 1716 2124 2024 1719
4.2. import 3153 2122 2851 2586 2325
4.3. saldo -1126 -405 -727 -562 -606
4.4. saldo suhe importi -0.36 -0.19 -0.25 -0.22 -0.26
5. Välisvõlad (mln. kr., ilma IMF-i vahenditeta)          
5.1. välislaenude kogusumma 4051 3362 3974 4014 3625
5.2. välisvõla teenindamise kulud 5.3 23.2 1.0 14.4 13.0
6. Eelarve (mln. kr.)          
6.1. riigi- ja kohalike eelarvete tulud 1051.8 738.2 1130.3 974.3 882.9
6.2. riigi- ja kohalike eelarvete kulud 1085.9 821.5 903.9 890.6 904.8
sh. sotsiaalsfäär 540.7 417.5 484.8 446.9 453.1
majandus 225.4 134.6 183.5 193.1 181.3
haldus 128.2 98.4 81.1 76.4 96.4
7. Rahvastiku loomulik iive          
7.1. elussündide arv 1063 1084 1113 1125 1139
7.2. surmajuhtude arv 1663 1850 1745 1622 1786
7.3. loomulik iive -600 -766 -632 -497 -647
8. Reaal- ja nominaalpalk (kr. kuus)          
8.1. nominaalpalk (bruto) 2460 1870 2445 2337 2289
8.2. indeks eelmise kuu suhtes 1.006 1.044 1.036 0.990 1.026
8.3. reaalpalk 1993. a. jaanuari suhtes 1048 1020 1057 1037 1107
8.4. indeks eelmise kuu suhtes 0.992 1.027 1.005 0.971 1.005
9. Rahalised tulud 1 pereliikme kohta (kr. kuus)          
9.1. nominaalne netotulu 1332 1069 1305 1249 1200
9.2. indeks eelmise kuu suhtes 1.021 1.148 1.031 1.038 1.029
9.3. reaalne netotulu 1993. a. jaanuari suhtes 567 583 563 554 580
9.4. indeks eelmise kuu suhtes 1.007 1.130 1.000 1.018 1.016
10. Majanduslik ebavõrdsus          
10.1. Gini koefitsient 0.339 0.373 0.338 0.365 0.364
10.2. X ja I tuludetsiili tulude suhe 10.6 11.5 9.9 12.8 12.0
11. Kommertspankade poolt antud laenude          
kaalutud keskmised aastaintressid (%)          
11.1. keskmine 16.7 20.9 16.6 17.0-17.2 17.0-22.7
11.2. lühiajalised (kuni 12 kuud) laenud 17.7 22.9 17.7 17.7-17.8 17.8-24.0
11.3. pikaajalised laenud 15.6 16.7 15.4 15.4-15.9 15.4-18.3
12. Hoiustamisel kommertspankades makstavad          
kaalutud keskmised aastaintressid (%)          
12.1. nõudehoiused 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6-2.7
12.2. tähtajalised hoiused 8.0 10.7 7.5 7.5-8.4 8.4-10.7
13. Rahapakkumise kuu keskmised näitajad (mln. kr.)          
13.1. M0 4756 3993 4855 4835 4397
13.2. M2 13045 9590 12855 12634 11094
14. Üleöölaenude intress (%) 4.4 5.6 4.5 4.5-4.9 4.5-5.6

SELGITUSED TABELI JUURDE