1994. aasta rahakalender. Detsember

12. DETSEMBER

Eesti Panga määrus
informatsioonist rublatsooni riikide, Läti ja Leedu valuutade kursside kohta

Seoses vajadusega anda pankadele, riigiasutustele ja firmadele üheselt mõistetavat ja Eesti Panga poolt aktsepteeritud informatsiooni rublatsooni riikide ning Läti ja Leedu valuutade kurssidest USA dollari ja Saksa marga suhtes, tunnistab Eesti Pank nende riikide keskpankade kurssidena AS-i Interfax Finantsinformatsiooni Agentuuri vahendusel saadud kursse. Eesti Pank edastab neid pankadele ja asjast huvitatud riigiasutustele ning paigutab avalikku postkasti.

Kõik pangad on kohustatud tegema oma klientidele teatavaks käesoleva määruse sisu ning muutma kursitabeli neile igapäevaselt kättesaadavaks.

15. DETSEMBER

Riigikogu võttis vastu krediidiasutuste seaduse.

16. DETSEMBER

Põhja-Eesti Panga järelevalvenõukogu otsustas suurendada panga aktsiakapitali 45 miljoni krooni võrra, tõstes selle 88 miljoni kroonini. Aktsiate väljalaskmine otsustati korraldada suundemissioonina juriidilistele isikutele, kellega panga juhatus oli eelnevalt läbirääkimisi pidanud.

20. DETSEMBER

Eesti Panga Nõukogu otsus
Eesti Panga laenusertifikaatide tingimuste osalise muutmise kohta

Eesti Panga Nõukogu 1990. aasta 5. septembri otsusega kinnitatud Eesti Panga laenusertifikaatide väljalaske tingimuste punkti 11 osaliseks muutmiseks pikendati parvlaeva Estonia katastroofis hukkunute nimele müüdud sertifikaatide kehtivuse aega. Hukkunute pärijatelt sertifikaatide tagasiostmise lõpptähtajaks määrati 30. juuni 1995.

Laenuintressi seoses sertifikaatide kehtivusaja ja tagasiostmise tähtaja pikendamisega ei muudetud.