1995. aasta rahakalender. Märts

7. MÄRTS

Eesti Panga Nõukogu otsus
krediidiasutuse asutamise ja sellele tegevuslitsentsi andmise korra kohta

Tulenevalt krediidiasutuste seaduse 14. paragrahvi 3. lõikest kehtestas Eesti Panga Nõukogu krediidiasutuste asutamise ja neile tegevuslitsentsi andmise korra, tunnistades ühtlasi kehtetuks 1992. aasta 7. oktoobril kinnitatud korra pankadele tegevuslitsentside andmise kohta.

Eesti Panga Nõukogu otsus
välisriigi krediidiasutuse allasutuse või -üksuse asutamise ja sellele tegevuslitsentsi andmise korra kohta

Tulenevalt krediidiasutuste seaduse 22. paragrahvi 5. lõikest kehtestas Eesti Panga Nõukogu välisriigi krediidiasutuse allasutuse või -üksuse asutamise ja sellele tegevuslitsentsi andmise korra, tunnistades ühtlasi kehtetuks 1992. aasta 11. veebruaril kinnitatud korra välisinvesteerijale kommertspanga asutamiseks või selles osalemiseks vajaliku välisinvesteeringu litsentsi taotlemise ja andmise kohta.

9. MÄRTS

Eesti Vabariigi Valitsus tegi Põhja-Eesti Panga järelevalvenõukogule ettepaneku laiendada panga aktsiakapitali Eesti Panga teisese nõude arvel, tingimusel, et need aktsiad hiljem erastatakse.

14. MÄRTS

Eesti Vabariigi Valitus nõustus oma korraldusega nr. 244-k EV Valitsuse 1994. aasta 27. oktoobri korralduse nr. 847-k punktis 1 märgitud Eesti Sotsiaalpanga 20,3 miljoni krooni suuruse võlakohustuse ülekandmisega Põhja-Eesti Panka Rahandusministeeriumi võlanõudena.

15. MÄRTS

Põhja-Eesti Panga järelevalvenõukogu otsustas omandada AS-i Eesti Sotsiaalpank Tallinna Teenindusmajas ja Narvas asuvate filiaalide varad, võlanõuded ja -kohustused.

* * *

Eesti Sotsiaalpanga Nõukogu otsustas vastavalt läbirääkimistele Põhja-Eesti Pangaga filiaalide ostu-müügi lepingu üle lõpetada arveldused ja maksekorralduste vastuvõtu klientidelt alates 16. märtsist 1995.

24. MÄRTS

Eesti Panga määrus
Eesti krediidiasutuste allüksuste registreerimise kohta

Tulenevalt krediidiasutuste seaduse paragrahvidest 7, 8 ja 10 tunnistati kehtetuks Eesti Panga 1992. aasta 22. oktoobri käskkirjaga kinnitatud kord kommertspankade ja muude krediidiasutuste filiaalide ja esinduste registreerimise kohta.

Eestis tegutsevad krediidiasutused on kohustatud Eesti Pangale teatama oma allüksuse avamisest või selle tegevuse lõpetamisest 10 päeva jooksul arvates panga pädeva juhtorgani sellekohasest otsusest.

Eesti Panga määrus
laenu-hoiuühistute asutamise, tegutsemise ja likvideerimise korra kohta

Vastavalt krediidiasutuste seaduse paragrahvidele 4 ja 11 ning kuni ühistegelike krediidiasutuste seaduse vastuvõtmiseni kinnitas Eesti Pank laenu-hoiuühistute asutamise, tegutsemise ja likvideerimise korra, tunnistades ühtlasi kehtetuks varasema korra, mis oli kinnitatud Eesti Panga 1993. aasta 23. veebruari käskkirjaga.

30. MÄRTS

Eesti Sotsiaalpank ja Põhja-Eesti Pank sõlmisid vara ostu-müügi ja nõuete loovutamise ning kohustuste ülekandmise lepingu.

* * *

Eesti Pank sõlmis Põhja-Eesti Pangaga PEP-i aktsiate märkimise ja ostmise lepingu. 3850 aktsia eest tasub Eesti Pank 38,5 miljoni krooni suuruse võlanõudega Põhja-Eesti Panga vastu.

31. MÄRTS

Eesti Panga määrus
muudatuste kohta Eesti Panga ja volitatud pankade vaheliste valuutatehingute korras

Seoses Eesti krooni ja Saksa marga vaheliste tuleviku- (forward) ja vahetustehingute (swap) lõpetamisega Eesti Panga poolt tühistati 1995. aasta 1. aprillist Eesti Panga 1994. aasta 31. märtsi käskkiri Eesti Panga ja volitatud pankade vaheliste valuutatehingute korra täiendamise kohta.