Eesti majanduse põhinäitajad

  02\95 02\94 01\95 Viimase
3 kuu
keskmine
11\94-01\95
Viimase
12 kuu
keskmine
02\94-01\95
1. Majanduse kasvuindeks 0.990 1.050 0.976 1.008 1.004
2. Töötute arv ja töötuse määr          
2.1. töötute arv kuu lõpuks 16123 18400 15108 13306 15451
2.2. töötute ja tööotsijate üldarv kuus 36622 39958 36319 35805 37563
2.3. töötuid tööealisest elanikkonnast (%) 1.92 2.19 1.80 1.58 1.84
2.4. töötuid ja tööotsijaid tööealistest (%) 4.4 4.8 4.3 4.3 4.5
2.5. töötute ja tööotsijate osatähtsus
hõivatute ja tööotsijate üldarvus (%)
5.4 5.8 5.3 5.2 5.5
3. Hinnad          
3.1. tarbijahinnaindeks 1.029 1.052 1.035 1.022 1.028
3.2. tootjahinnaindeks 1.017 1.049 1.083 1.033 1.028
4. Väliskaubandus (mln. kr.)          
4.1. eksport 1572.4 1118.8 1573.5 1681.9 1462.6
4.2. import 2003.5 1319.3 2039.5 2226.4 1861.2
4.3. saldo -431.1 -200.4 -466.0 -544.5 -398.6
4.4. saldo suhe importi -0.22 -0.15 -0.23 -0.24 -0.21
5. Välisvõlad (mln. kr., ilma IMF-i vahenditeta)          
5.1. riigi välisvõlg (laenude kogusumma) 3296 2324 3385 3421 2855
5.2. välisvõla teenindamise kulud 0.57 11.20 3.19 9.40 8.10
6.Eelarve (mln. kr.)          
6.1. riigi- ja kohalike eelarvete tulud 781.8 661.5 775.1 790.1 723.5
6.2. riigi- ja kohalike eelarvete kulud 772.2 453.7 590.5 820.9 710.3
sh. sotsiaalsfäär 404.1 217.6 292.3 394.4 345.7
majandus 137.7 102.3 113.2 143.9 142.4
haldus 115.9 45.8 56.2 99.0 76.6
7. Rahvastiku loomulik iive          
7.1. elussündide arv 1030 1009 1107 1081 1152
7.2. surmajuhtude arv 1747 1740 1997 1912 1800
7.3. loomulik iive -717 -731 -890 -831 -648
8. Reaal- ja nominaalpalk          
8.1. nominaalpalk (bruto, kr. kuus) 1905 1386 1814 2103 1779
8.2. indeks eelmise kuu suhtes 1.050 1.191 0.826 1.004 1.038
8.3. reaalpalk 1993. a. jaanuari suhtes (kr.) 962 951 943 1125 1032
8.4. indeks eelmise kuu suhtes 1.021 1.132 0.667 0.983 1.010
9. Rahalised tulud 1 pereliikme kohta (kr.)          
9.1. nominaalne netotulu 1026 703 1049 1126 956
9.2. indeks eelmise kuu suhtes 0.979 1.022 0.831 1.053 1.047
9.3. reaalne netotulu 1993. a. jaanuari suhtes (kr.) 518 483 545 602 554
9.4. indeks eelmise kuu suhtes 0.951 0.972 0.803 1.033 1.018
10. Majanduslik ebavõrdsus          
10.1. Gini koefitsient 0.359 0.365 0.356 0.365 0.378
10.2. X ja I tuludetsiili tulude suhe 11.6 12.1 11.4 11.3 12.7
11. Kommertspankade poolt antud laenude
keskmised aastaintressid (%)
         
11.1. keskmine 21.16 24.58 19.59 19.59-20.88 19.59-24.58
11.2. lühiajalised (kuni 12 kuud) laenud 23.11 26.13 20.49 20.49-23.08 20.49-26.13
11.3. pikaajalised laenud 16.70 16.20 16.55 16.55-17.50 16.20-19.68
12. Hoiustamisel kommertspankades
makstavad keskmised intressid (%)
         
12.1. nõudehoiused 2.59 2.73 2.69 2.67-2.74 2.58-2.76
12.2. tähtajalised hoiused 9.72 8.67 10.18 10.13-10.73 10.13-12.30