Eesti majanduse põhinäitajad 1994. aasta detsembris

  12\94 12\93 11\94 Viimase
3 kuu
keskm.
09\94-11\94
Viimase
12 kuu
keskm.
12\93-11\94
1. Majanduse kasvuindeks 1.026 1.129 1.000 1.008 1.005
2. Töötute arv ja töötuse määr          
2.1. töötu abiraha saajate arv kuu lõpuks 12670 16214 12141 12094 15894
2.2. töötute ja tööotsijate üldarv kuus 34984 34236 36111 34566 37539
2.3. töötu abiraha saajaid tööealistest (%) 1.51 1.93 1.44 1.44 1.89
2.4. töötuid ja tööotsijaid tööealistest (%) 4.1 4.1 4.3 4.1 4.5
2.5. töötute ja tööotsijate osatähtsus
hõivatute ja tööotsijate üldarvus (%)
5.1 5.0 5.3 5.1 5.5
3. Hinnad          
3.1. tarbijahinnaindeks 1.014 1.041 1.016 1.020 1.032
3.2. tootjahinnaindeks 1.017 1.031 1.002 1.027 1.025
4. Väliskaubandus (mln. kr.)          
4.1. eksport 1694.7 1241.3 1777.4 1669.0 1384.3
4.2. import 2394.5 1584.3 2245.2 2116.3 1754.7
4.3. saldo -699.8 -342.9 -467.8 -447.3 -370.4
4.4. saldo suhe importi -0.29 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
5. Välisvõlad (mln. kr.)          
5.1. riigi välisvõlg (laenude kogusumma)* 3424.8   3453.3 3415.0  
5.2. välisvõla teenindamise kulud 15.71   17.14 11.10  
6. Eelarve (mln. kr.)          
6.1. riigi- ja kohalike eelarvete tulud 857.0 672.3 726.0 733.6 693.8
7. Rahvastik          
7.1. elussündide arv 1053 1043 1084 1072 1157
7.2. surmajuhtude arv 1889 2015 1850 1849 1809
7.3. loomulik iive -836 -972 -766 -777 -652
8. Reaal- ja nominaalpalk          
8.1. nominaalpalk (bruto, kr. kuus) 2195 1306 1870 1797 1615
8.2. indeks eelmise kuu suhtes 1.174 1.079 1.044 1.046 1.037
8.3. reaalpalk 1992.a. juuli suhtes (kr.) 748 630 646 630 626
8.4. indeks eelmise kuu suhtes 1.158 1.037 1.027 1.011 1.005
9. Rahalised tulud 1 pereliikme kohta (kr.)          
9.1. nominaalne netotulu 1262 826 1069 1003 889
9.2. indeks eelmise kuu suhtes 1.181 1.206 1.148 1.087 1.049
9.3. reaalne netotulu (juuni 1992. a. suhtes) 342 317 294 280 275
9.4. indeks eelmise kuu suhtes 1.164 1.159 1.130 1.066 1.017
10. Majanduslik ebavõrdsus          
10.1. Gini koefitsient 0.365 0.353 0.373 0.373 0.378
10.2. X ja I tuludetsiili tulude suhe 10.9 10.4 11.5 11.7 12.8
11. Kommertspankade poolt antud laenude
keskmised aastaintressid (%)
         
11.1. keskmine 21.37 25.40 20.88 20.88-21.47 20.88-27.10
11.2. lühiajalised (kuni 12 kuud) laenud 23.08 27.30 22.85 22.85-23.56 22.85-27.80
11.3. pikaajalised laenud 17.50 16.50 16.72 16.72-17.34 16.50-20.14
12. Hoiustamisel kommertspankades
makstavad keskmised intressid %-des
         
12.1. nõudehoiused 2.74 2.64 2.67 2.67-2.74 2.55-2.76
12.2. tähtajalised hoiused 10.13 12.69 10.73 10.73-11.16 10.73-13.90

* ilma IMF-i vahenditeta