1995. AASTA RAHAKALENDER. MAI

1. MAI

Jõustus Eestile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seadus, mille kohaselt ei tohi aasta jooksul võetavate laenude kogusumma ületada 15% ja kõigi laenude üldsumma 75% Riigikogu poolt kinnitatud riigieelarve tuludest jooksval eelarveaastal.

9. MAI

Eesti Panga Nõukogu otsus
Aktsiaseltsi Eesti Sotsiaalpank tegevuslitsentsi tühistamise kohta

Tuginedes krediidiasutuste seaduse par. 19 punktile 3 otsustas Eesti Panga Nõukogu tühistada aktsiaseltsi Eesti Sotsiaalpank tegevuslitsentsi alates 10. maist 1995.

Eesti Panga Nõukogu otsus
Aktsiaseltsi NoWe Pank tegevuslitsentsi tühistamise kohta

Lähtudes sellest, et aktsiaselts NoWe Pank ei täitnud tähtajaks Eesti Pangainspektsiooni ettekirjutust usaldatavusnormatiivide taastamise kohta, on korduvalt rikkunud Eesti Panga presidendi käskkirjaga kehtestatud avatud netovälisvaluutapositsiooni piirmäärasid, esitanud teadlikult ebaõigeid aruandeid ja andmeid ning eksinud heade pangandustavade vastu, otsustas Eesti Panga Nõukogu tuginedes krediidiasutuste seaduse par. 19 punktidele 3, 5 ja 7 tühistada aktsiaseltsi NoWe Pank tegevuslitsentsi alates 10. maist 1995.

16. MAI

Eesti Panga määrus
Svenska Handelsbanken'ile Tallinnas esinduse avamiseks asutamisloa andmise kohta

Lähtudes krediidiasutuste seadusest ning välisriigi krediidiasutuse allasutuse või -üksuse asutamise ja sellele tegevuslitsentsi andmise korrast andis Eesti Pank Svenska Handelsbanken'ile asutamisloa esinduse avamiseks Tallinnas.
Esinduse juhataja on Bo Kragh.

Eesti Panga määrus
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale'le Tallinnas esinduse avamiseks asutamisloa andmise kohta

Lähtudes krediidiasutuste seadusest ning välisriigi krediidiasutuse allasutuse või -üksuse asutamise ja sellele tegevuslitsentsi andmise korrast andis Eesti Pank Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale'le asutamisloa esinduse avamiseks Tallinnas.
Esinduse juhataja on Frank Otten.

19. MAI

Eesti Panga määrus
Likvideeritud krediidiasutuse dokumentide säilitamise kohta

Krediidiasutuste seaduse par. 76 lg. 4 täitmiseks kehtestas Eesti Pank likvideeritud krediidiasutuse dokumentide säilitamise tähtajad ning nende üleandmise ja hävitamise korra.