EESTI MAJANDUSE PÕHINÄITAJAD

  04/95 04/94 03/95 Viimase
3 kuu
keskmine
12/94-03/95
Viimase
12 kuu
keskmine
04/94-03/95
1. Majanduse kasvuindeks 1.042 1.039 0.973* 0.986 1.001
2. Töötute arv ja töötuse määr          
2.1. töötuks tunnistatute arv kuu lõpuks 16806 19522 16778 16003 15033
2.2. mittetöötavate tööotsijate üldarv kuus 36307 44043 38399 37113 36909
2.3. töötuid tööealisest elanikkonnast (%) 2.00 2.32 2.00 1.90 1.79
2.4. mittetöötavaid tööotsijaid tööealistest (%) 4.3 5.2 4.6 4.4 4.4
2.5. mittetöötavate tööotsijate osatähtsus (%)
hõivatute ja tööotsijate üldarvus
5.3 6.4 5.6 5.4 5.4
3. Hinnad          
3.1. tarbijahinnaindeks 1.010 1.031 1.024 1.029 1.021
3.2. tootjahinnaindeks 1.001 1.010 1.008 1.035 1.022
3.3. eksporthinnaindeks 0.998 1.021 1.008 1.019 1.014
3.4. REER 1.013 1.014 1.064 1.045 1.022
4. Väliskaubandus (mln. kr.)          
4.1. eksport 1651.0 1230.5 1807.2 1651.0 1536.8
4.2. import 2169.3 1623.3 2465.0 2169.3 1972.0
4.3. saldo -518.3 -392.8 -657.8 -518.3 -435.2
4.4. saldo suhe importi -0.24 -0.24 -0.27 -0.24 -0.22
5. Välisvõlad (mln. kr., ilma IMF vahenditeta)          
5.1. välislaenude kogusumma 3092 2258 3089 3199 2735
5.2. välisvõla teenindamise kulud 0.87 0.00 43.44 15.73 8.55
6. Eelarve (mln. kr.)          
6.1. riigi- ja kohalike eelarvete tulud 886.5 610.4 853.1 804.7 733.5
6.2. riigi- ja kohalike eelarvete kulud 820.7 607.5 1041.9 853.8 735.8
sh. sotsiaalsfäär 392.6 356.9 521.6 421.3 361.2
majandus     171.6    
haldus     110.9    
7. Rahvastiku loomulik iive          
7.1. elussündide arv 1182 1289 1229 1122 1145
7.2. surmajuhtude arv 1843 1714 1996 1915 1811
7.3. loomulik iive -661 -425 -767 -793 -666
8. Reaal- ja nominaalpalk (kr. kuus)          
8.1. nominaalpalk (bruto) 2258 1590 2215 2085 1911
8.2. indeks eelmise kuu suhtes 1.019 1.013 1.040 0.945 1.029
8.3. reaalpalk 1993. a. jaanuari suhtes 1103 972 1093 1054 1060
8.4. indeks eelmise kuu suhtes 1.009 0.982 1.016 0.918 1.008
9. Rahalised tulud 1 pereliikme kohta (kr. kuus)          
9.1. nominaalne netotulu 1162 867 1284 1120 1022
9.2. indeks eelmise kuu suhtes 0.905 1.069 1.251 1.020 1.051
9.3. reaalne netotulu 1993. a. jaanuari suhtes 568 530 633 566 567
9.4. indeks eelmise kuu suhtes 0.896 1.036 1.222 0.992 1.030
10. Majanduslik ebavõrdsus          
10.1. Gini koefitsient 0.335 0.377 0.364 0.360 0.377
10.2. X ja I tuludetsiili tulude suhe 10.1 12.3 11.2 11.4 12.7
11. Kommertspankade poolt antud laenude
keskmised aastaintressid (%)
         
11.1. keskmine     19.09    
11.2. lühiajalised (kuni 12 kuud) laenud     20.35    
11.3. pikaajalised laenud     16.18 16.55-18.30 16.55-18.30
12. Hoiustamisel kommertspankades
makstavad intressid (%)
         
12.1. nõudehoiused 2.57 2.74 2.57 2.59-2.74 2.59-2.76
12.2. tähtajalised hoiused 8.67 11.58 8.67 9.72-10.13 9.72-11.58

* Väärtus korrigeeritud pärast I kvartali keskmise palga andmete täpsustamist.