1995. AASTA RAHAKALENDER.
JUULI-AUGUST

4. JUULI

Eesti Panga Nõukogu otsus
>Eesti Panga asepresidendi ametissenimetamise kohta

Vastavalt Eesti Panga seaduse 9. paragrahvi 2. lõike 4. punktile otsustas Eesti Panga Nõukogu nimetada Heldur Meerits alates 4. septembrist 1995 Eesti Panga asepresidendiks ja juhatuse liikmeks.

6. JUULI

Eesti Panga määrus
pankade usaldatavusnormatiivide testimist käsitleva määruse muutmise kohta

Määrusega pikendati usaldatavusnormatiivide täitmise juhendite ja aruandlusvormide testimisperioodi 30. septembrini 1995. Ajavahemik 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini k.a. kehtestati üleminekuperioodiks 21. aprilli määruse lisas toodud usaldatavusnormatiivide aruandlusvormidele.

Testimisperioodi jooksul on kõik krediidiasutused kohustatud iga kuu esitama Eesti Pangale usaldatavusnormatiivide aruande nii 1992. Aastal kehtestatud kui ka uue vormi järgi.

7. AUGUST

Eesti Panga määrus
Eesti Pangale kuuluvate Põhja-Eesti Panga aktsiate võõrandamise kohta

Vähendamaks Eesti Panga osalust Eesti krediidiasutuste aktsiakapitalis otsustati müüa Eesti Pangale kuuluvad Põhja-Eesti Panga aktsiad Eesti Vabariigi krediidiasutusele piiratud eelläbirääkimistega pakkumise korras.

Pakkuja peab esitama Põhja-Eesti Panga edasise arengu kava, omama piisavalt omavahendeid mõlema panga stabiilseks tööks ja arenguks ning vajadusel täiendavateks investeeringuteks, et oleks tagatud kehtivate usaldatavusnormatiivide järgimine. Ta peab tagama hoiustajate huvide kaitse ning olema suuteline osalema Põhja-Eesti Panga restruktureerimises ja institutsionaalse arengu toetamises.

Eesti Pank jätab endale õiguse mitte müüa aktsiaid krediidiasutusele, kelle pakkumisi ja tagatisi ta ei pea piisavaiks.

Eesti Panga käskkirjadega 18. ja 23. augustist moodustati komisjon parima pakkumise väljaselgitamiseks eesotsas Eesti Panga asepresidendi Enn Teimanniga.

30. AUGUST

Eesti Panga määrus
Eesti Hoiupanga kohustusliku reservi kohta

Seoses panganormatiivide ühtlustamisega otsustati muuta Eesti Panga 1994. aasta 31. märtsi käskkirjaga kehtestatud korda Eesti Hoiupanga eraisikutest klientide nõudmiseni hoiuste paigutamise kohta.

Eraisikute nõudmiseni hoiuste Eesti Pangas deponeeritud ja/või EV Valitsuse võlakirjadesse paigutatud osa vähendatakse seniselt kohustuslikult 50%-lt k.a. 15. detsembriks 0%- ni. Hoiuste paigutuse vähendamine toimub alates 1. septembrist etapiviisi 10% kaupa.

Eesti Panga määrus
Postipankki OY- le Tallinnas esinduse avamiseks asutamisloa andmise kohta

Lähtudes krediidiasutuste seadusest ning välisriigi krediidiasutuse allasutuse või -üksuse asutamise ja sellele tegevuslitsentsi andmise korrast andis Eesti Pank Postipankki OY-le asutamisloa esinduse avamiseks Tallinnas.