Tabel. EESTI MAJANDUSE PÕHINÄITAJAD

3 kuu 12 kuu

08/95 08/94 07/95 keskmine keskmine
05/95 - 07/95 08/94 - 07/95
1. Majanduse kasvuindeks 1.040 0.960 0.948 0.998 0.989
2. Töötute arv ja töötuse määr
2.1. töötuks tunnistatute arv kuu lõpuks 13404 13690 14361 15535 14505
2.2. mittetöötavate tööotsijate üldarv kuus 32974 34162 33246 34654 35398
2.3. töötuid tööealisest elanikkonnast (%) 1.6 1.6 1.7 1.8 1.7
2.4. mittetöötavaid tööotsijaid tööealistest (%) 3.9 4.1 3.9 4.1 4.2
2.5. mittetöötavate tööotsijate osatähtsus
hõivatute ja tööotsijate üldarvus (%) 4.8 5.0 4.9 5.1 5.2
3. Hinnad
3.1. tarbijahinnaindeks 1.006 1.010 1.017 1.022 1.021
3.2. tootjahinnaindeks 1.012 1.021 1.000 0.998 1.018
3.3. ekspordihinnaindeks 1.011 0.995 0.982 1.000 1.009
3.4. krooni efektiivse reaalkursi indeks (REER) 0.964 1.005 0.997 0.993 1.011
4. Väliskaubandus (mln. kr.)
4.1. eksport 1904.6 1473.1 1302.5 1615.6 1624.7
4.2. import 2361.8 1678.4 2313.7 2430.5 2191.5
4.3. saldo -457.2 -205.3 -1011.2 -814.9 -566.8
4.4. saldo suhe importi -0.19 -0.12 -0.44 -0.34 -0.26
5. Välisvõlad (mln. kr., ilma IMF-i vahenditeta)
5.1. välislaenude kogusumma 4064.7 3546.0 4175.8 3962.0 3829.9
5.2. välisvõla teenindamise kulud 35.5 0.0 0.0 10.9 9.4
6. Eelarve (mln. kr.)
6.1. riigi- ja kohalike eelarvete tulud 941.1 633.9 998.4 960.6 822.9
6.2. riigi- ja kohalike eelarvete kulud 879.7 639.8 945.2 998.0 850.8
sh. sotsiaalsfäär 434.3 275.2 453.9 500.1 420.6
majandus 202.9 149.5 203.9 207.0 171.8
haldus 75.5 54.5 87.9 101.5 93.2
7. Rahvastiku loomulik iive
7.1. elussündide arv 1211 1153 1191 1201 1131
7.2. surmajuhtude arv 1569 1570 1613 1744 1819
7.3. loomulik iive -358 -417 -422 -543 -688
8. Reaal- ja nominaalpalk (kr. kuus)
8.1. nominaalpalk (bruto) 2207 1635 2470 2459 2129
8.2. indeks eelmise kuu suhtes 0.894 0.906 0.937 1.030 1.026
8.3. reaalpalk 1993. a. jaanuari suhtes 1004 946 1130 1146 1087
8.4. indeks eelmise kuu suhtes 0.888 0.897 0.921 1.008 1.006
9. Rahalised tulud 1 pereliikme kohta (kr. kuus)
9.1. nominaalne netotulu 1177 847 1167 1267 1120
9.2. indeks eelmise kuu suhtes 1.008 0.937 0.823 1.001 1.022
9.3. reaalne netotulu 1993. a. jaanuari suhtes 535 490 534 591 573
9.4. indeks eelmise kuu suhtes 1.002 0.928 0.809 0.980 1.001
10. Majanduslik ebavõrdsus
10.1. Gini koefitsient 0.384 0.371 0.372 0.372 0.366
10.2. X ja I tuludetsiili tulude suhe 14.4 14.9 15.1 12.8 12.0
11. Kommertspankade poolt antud laenude
keskmised aastaintressid (%)
11.1. keskmine 16.98 22.70 18.04 17.61-18.04 17.61-22.70
11.2. lühiajalised (kuni 12 kuud) laenud 17.78 24.00 19.32 19.22-19.44 19.22-24.00
11.3. pikaajalised laenud 15.87 18.30 15.91 15.54-15.92 15.54-18.30
12. Hoiustamisel kommertspankades
makstavad intressid (%)
12.1. nõudehoiused 2.60 2.76 2.55 2.59-2.265 2.50-2.72
12.2. tähtajalised hoiused 8.65 10.92 8.73 8.73-9.58 8.73-12.09