SELGITUSED TABELI JUURDE

EESTI MAJANDUSE PÕHINÄITAJAD

3 kuu 12 kuu

10\95 09\95 10\94 keskmine keskmine
07\95 - 09\95 10\94 - 09\95
1. Majanduse kasvuindeks 1.045 1.025 1.014 1.010 1.007
2. Töötute arv ja töötuse määr
2.1. töötuks tunnistatute arv kuu lõpuks 13643 13232 11766 13666 14553
2.2. mittetöötavate tööotsijate üldarv kuus 32614 30937 33657 32386 35048
2.3. töötuid tööealisest elanikkonnast (%) 1.6 1.6 1.4 1.6 1.7
2.4. mittetöötavaid tööotsijaid tööealistest (%) 3.8 3.6 4.0 3.8 4.1
2.5. mittetöötavate tööotsijate osatähtsus
hõivatute ja tööotsijate üldarvus (%) 4.8 4.6 4.9 4.8 5.1
3. Hinnad
3.1. tarbijahinnaindeks 1.031 1.021 1.011 1.015 1.019
3.2. tootjahinnaindeks 1.031 1.014 1.016 1.009 1.014
3.3. ekspordihinnaindeks 1.021 1.013 1.014 1.002 1.010
3.4. krooni efektiivse reaalkursi indeks (REER) 1.032 1.003 1.026 0.988 1.006
4. Väliskaubandus (mln. kr.)
4.1. eksport 2124.5 2043.0 1491.1 1750.0 1666.4
4.2. import 2851.2 2544.0 1988.8 2406.5 2252.9
4.3. saldo -726.7 -501.0 -497.7 -656.5 -586.5
4.4. saldo suhe importi -0.25 -0.20 -0.25 -0.27 -0.26
5. Välisvõlad (mln. kr., ilma IMF-i vahenditeta)
5.1. välislaenude kogusumma 3974 4004 3277 4082 3844
5.2. välisvõla teenindamise kulud 1.0 15.4 0.5 15.3 12.9
6. Eelarve (mln. kr.)
6.1. riigi- ja kohalike eelarvete tulud 2043.4 771.9 797.6 893.1 788.7
6.2. riigi- ja kohalike eelarvete kulud 903.9 888.2 709.8 904.4 829.4
sh. sotsiaalsfäär 484.8 421.6 349.1 436.6 412.6
majandus 183.5 192.8 172.1 199.9 165.9
haldus 81.1 72.7 61.8 78.7 89.6
7. Rahvastiku loomulik iive
7.1. elussündide arv 1109 1054 1109 1152 1139
7.2. surmajuhtude arv 1741 1557 1954 1580 1803
7.3. loomulik iive -632 -503 -845 -428 -664
8. Reaal- ja nominaalpalk (kr. kuus)
8.1. nominaalpalk (bruto) 2445 2360 1792 2410 2247
8.2. indeks eelmise kuu suhtes 1.036 1.041 1.036 0.961 1.026
8.3. reaalpalk 1993. a. jaanuari suhtes 1057 1052 993 1091 1107
8.4. indeks eelmise kuu suhtes 1.005 1.020 1.025 0.947 1.007
9. Rahalised tulud 1 pereliikme kohta (kr. kuus)
9.1. nominaalne netotulu 1305 1265 931 1203 1169
9.2. indeks eelmise kuu suhtes 1.031 1.075 0.920 0.963 1.019
9.3. reaalne netotulu 1993. a. jaanuari suhtes 563 563 516 544 576
9.4. indeks eelmise kuu suhtes 1.000 1.053 0.910 0.949 0.999
10. Majanduslik ebavõrdsus
10.1. Gini koefitsient 0.338 0.373 0.339 0.376 0.364
10.2. X ja I tuludetsiili tulude suhe 9.9 14.1 8.8 14.5 11.9
11. Kommertspankade poolt antud laenude
kaalutud keskmised aastaintressid (%)
11.1. keskmine 16.57 17.24 21.54 16.98-18.04 16.98-22.70
11.2. lühiajalised (kuni 12 kuud) laenud 17.66 17.82 23.56 17.78-19.32 17.78-24.00
11.3. pikaajalised laenud 15.35 16.39 17.22 15.87-16.39 15.54-18.30
12. Hoiustamisel kommertspankades makstavad
kaalutud keskmised aastaintressid (%)
12.1. nõudehoiused 2.59 2.60 2.67 2.60-2.65 2.57-2.76
12.2. tähtajalised hoiused 7.49 8.26 10.70 8.26-8.73 8.35-10.92