1995. AASTA RAHAKALENDER. NOVEMBER JA DETSEMBER

20. NOVEMBER

Eesti Panga presidendi määrus
krediidiasutuste liitumise kohta

Võttes aluseks Virumaa Kommertspanga ja Rahvapanga liitumislepingu, nende taotluse Eesti Pangalt liitumisloa saamiseks ning vastavalt krediidiasutuste seaduse paragrahvile 33, anti määrusega luba liitumiseks Virumaa Kommertspangale kui liitvale krediidiasutusele ja Rahvapangale kui liituvale krediidiasutusele.

29. NOVEMBER

Eesti Panga Nõukogu otsus
Eesti Panga erireservi kohta

Lähtudes Eesti Panga põhikirja punktist 9.2 otsustas Eesti Panga Nõukogu, et Eesti Panga seaduse 25. paragrahvi 1. lõikes nimetatud sihtkapitalidest ja fondidest moodustunud erireservi kasutatakse:
1. lisareservina Eesti krooni kattevara paigutamise ja hoidmisega tekkivate võimalike riskide katmiseks;
2. üldreservina laenu- ja kursiriskide katmiseks;
3. põhivarade ja pikaajaliste investeeringute väärtuse ümberhindamise reservina;
4. muude erakorraliste kulude katmiseks, mis ei ole vastuolus Eesti Panga seadusega.

4. DETSEMBER

Tallinnas avas oma esinduse Soome Postipankki OY, kes oli selleks litsentsi saanud k.a. 30. augustil.

5. DETSEMBER

Eesti Panga Nõukogu otsus
krediidiasutuste usaldatavusnormatiivide kohta

Eesti Panga Nõukogu otustas, et Eesti Panga presidendil tuleb alates 1. jaanuarist 1996 kehtestada krediidiasutuste usaldatavusnormatiivide arvutamise juhendid ja aruandluse kord vastavalt krediidiasutuste seaduse paragrahvile 36, tunnistades samast kuupäevast kehtetuks Eesti Panga Nõukogu 1994. aasta 2. septembri otsus krediidiasutuste usaldatavusnormatiivide kohta.

11. DETSEMBER

Eesti Panga presidendi määrus
krediidiasutuste liitumise kohta

Võttes aluseks Keila Panga poolt Eesti Pangale esitatud liitumistaotluse ja Virumaa Kommertspanga Nõukogu otsuse liitumislepingu kinnitamise kohta ning tuginedes krediidiasutuste seaduse paragrahvile 33, anti määrusega Keila Pangale kui liituvale krediidiasutusele luba liitumiseks Virumaa Kommertspangaga.

20. DETSEMBER

Riigikogu võttis vastu Eesti 1996. aasta riigieelarve, mille tulude ja kulude maht on võrdselt 13 252 956 000 krooni.

28. DETSEMBER

Eesti Panga presidendi määrus
krediidiasutuste liitumise kohta

Võttes aluseks Eesti Forekspanga poolt Eesti Pangale esitatud taotluse Raepanga liitmiseks Eesti Forekspangaga, Eesti Forekspanga ja Raepanga aktsionäride üldkoosolekute otsused liitumislepingu kinnitamiseks ning tuginedes krediidiasutuste seaduse paragrahvile 33, anti määrusega luba liitumiseks Eesti Forekspangale kui liitvale krediidiasutusele ja Raepangale kui liituvale krediidiasutusele.